Formålet med Ungedatabasen er at stille data om unge 15-29-åriges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentre, så de kan optimere deres indsats i forhold til den unge.

Forbedret Ungedatabase

Projektet består i udvikling og implementering af en ny Ungedatabase. Den skal i lighed med det eksisterende produkt kunne understøtte slutbrugere (UU-centre og jobcentre) i deres varetagelse af vejledningsopgaven på tilfredsstillende vis og gennemføre tidstro statistiske analyser.

Projektet indebærer:

  • en forbedring af datakvaliteten og dækningen af data i Ungedatabasen
  • en optimeret løsning, som er lettere at vedligeholde, drifte og supportere
  • fuld varetagelse af produktejerskabet med en mere gennemsigtig styring og kontrol over Ungedatabasen

Grænsefladebeskrivelser og vejledning på viden.stil.dk

viden.stil.dk finder du en vejledning til Ungedatabasen og grænsefladebeskrivelser til indberetning af uddannelsesaktiviteter.

Derudover kan du læse mere processen for tilslutning til Ungedatabasen og om verifikation af tilslutning.

Tidsramme

Eksisterende produkt, men projekt om Ny Ungedatabase er igangsat og forventes sat i drift medio 2017.

Styring af Ungedatabasen

Styregruppen består af vicedirektør Aino Olsen, Styrelsen for It og Læring, kontorchef Lisbeth Bang Thorsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, kontorchef Kristian Ørnsholt og Jesper Stæhr Mikkelsen, Styrelsen for It og Læring.

Der er nedsat en forretningsreferencegruppe bestående af deltagere fra Kommunernes Landsforening, UU-Danmark, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Forskningsministeriet.

Desuden forventes projektet at have interesse og relevans for skoleforeninger som Danske Erhvervsskoler, Danske Gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner samt leverandører af vejledningssystemer og studieadministrative systemer.

Informationsmøde for leverandører

Læs mere om informationsmødet om nye grænseflader til indberetning af forberedende og uddannelsesaktiviteter til Ungedatabasen, herunder præsentation fra mødet den 12. oktober 2016.

Ved skift af vejledningssystem

UU-centre kan vælge mellem brug af forskellige vejledningssystemer. I forbindelse med skift af et vejledningssystem hos et UU-center, er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

Der kan på et givent tidspunkt kun være et vejledningssystem, som udveksler data med Ungedatabasen.

UU-centret skal derfor oplyse styrelsen følgende:

Et præcist tidspunkt for hvornår det nye vejledningssystem starter med at udveksle data med Ungedatabasen.

Dette skal ligge efter det tidspunkt hvor det hidtidige vejledningssystem stopper med at udveksle data med Ungedatabasen.

  • En eventuel forskel mellem tidspunktet, hvor der stoppes med at udveksle data med det hidtidige vejledningssystem og startes med at udveksles data fra det nye vejledningssystem skal så vidt det er muligt undgås, da det er vanskeligt at sikre vejledningsforpligtelsen i den mellemliggende periode. En eventuel forskel skal begrundes, så rimeligheden kan vurderes.
  • Styrelsen for It og Læring skal orienteres om det ønskede skift senest 30 kalenderdage før det hidtidige vejledningssystem stopper med at udveksle data med Ungedatabasen.

Der skal angives entydig adgang til det certifikat, som ønskes anvendt i forhold til det nye vejledningssystem.

Sidst opdateret: 5. maj 2017