Frit valg af studieadministrative systemer

Alle uddannelsesinstitutioner, som udbyder gymnasiale uddannelser, almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, Åben Uddannelse og Forberedende Grunduddannelse, kan vælge frit mellem studieadministrative systemer på markedet til disse uddannelser. Et studieadministrativt system understøtter skolernes daglige studieadministrative arbejde digitalt, herunder lovpligtige indberetninger til ministeriet og eventuelle øvrige myndigheder.

Af forvaltningsmæssige årsager skal det sikres, at de markedsleverede studieadministrative systemer opfylder ministeriets system- og indberetningskrav. Opfyldelsen heraf dokumenteres ved en systemrevisionserklæring, som udarbejdes af en ekstern revisor baseret på krav formuleret i ministeriets systemrevisionsbekendtgørelse.

 

Lukningen af EASY-A

En række institutioner på ungdomsuddannelsesområdet har hidtil anvendt den statslige studieadministrative løsning EASY-A, men skal have skiftet til en markedsleveret løsning inden EASY-A lukkes den 31. juli 2020.

Alle institutioner, der i dag benytter EASY-A til dele af deres administration, skal inden den 1. juni 2019 have indgået en aftale med en systemleverandør om et studieadministrativt system samt have indgået en aftale med Styrelsen for It og Læring om et tidspunkt for overgangen til den nye løsning.

Der udvikles ikke ny funktionalitet i EASY-A frem mod lukningen, og konsekvensen vil derfor være at stadigt flere processer ikke understøttes optimalt i systemet.

 

Adgang til data fra EASY-A efter lukningen den 31. juli 2020

Styrelsen for It og Læring tilbyder alle skoler læseadgang til deres data i et år efter lukningen. Det vil sige, at skolerne kan tilgå oplysningerne via brugergrænsefladen i EASY-A fra den 1. august 2020 frem til den 31. juli 2021, men ikke tilføje eller ændre i data. Skolerne skal derfor sikre sig, at de inden lukningen af EASY-A har arkiveret de data, som de er forpligtede til.

Det er til enhver tid de selvejende institutioners egen myndighedsopgave at fortolke de krav, de er omfattet af. Hvis der er tvivl om konkrete retlige forhold, herunder vedrørende data, kan skoler og foreninger tage kontakt til Styrelsen for It og Lærings Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse.

Sidst opdateret: 27. september 2019