Hop til indhold
I tabellen nedenfor beskrives en række opgaver, som skal håndteres af henholdsvis den enkelte institution og af Styrelsen for It og Læring. Opgaveoversigten er af vejledende karakter og baseret på erfaringen fra tidligere overgange. Det er således ikke en endelig anvisning eller en udtømmende liste, men skal udelukkende betragtes som en hjælp til selvhjælp.

Revisionskommentarer:

 • 2019-05-09: STUK: Opdateret kontaktoplysninger.
 • 2019-05-22: AUB: Opdateret kontaktoplysninger. EASY-A delvise og fulde overgange: Opdateret beskrivelse. Samarbejdsskoler og EDUP: Opdateret beskrivelse.
 • 2019-06-11: Eksamensdatabasen: Der skal ikke længere bestilles brugernavn og password. Det foregår i stedet som aftale i UNI-Login.
 • 2019-08-26: STIL's kontor for infrastruktur: Opdateret beskrivelse.
 • 2020-01-22: EASY-A arkiv: Der vil være læseadgang via brugergrænsefladen frem til juli 2021. Tilslutning.stil.dk er tilføjet.
 • 2020-02-25: Kontaktoplysninger til SU er ændret.
 • 2020-02-26: Beskrivelse af tilslutning.stil.dk er opdateret.
 • 2020-03-09: Danmarks Statistik er fjernet. Der skal ikke længere laves ekstraordinær indberetning.
 • 2020-08-05: "FGU" er tilføjet som uddannelsesområde, "Datavarehus" er tilføjet, "EASY-A efter overgangen" samt "SU" er redigeret.
 • 2020-10-22: MAB er tilføjet. UddannelsesGuiden udgår. Efteruddannelse.dk er revideret. AUB er revideret ift. EUD og FGU.
 • 2021-01-06: EASY-A-specifikke opgaver er fjernet fra oversigten
Emne Område Tovholder Beskrivelse Kontaktoplysninger GYM EUD AMU FGU
STIL's kontor for studieadministration BUVM
Skolen
Institutionen skal informere Styrelsen for It og Læring om dato for overgang. Så snart datoen er på plads med både STIL samt systemleverandør kan skolen informere diverse interessenter. Eventuelle ændringer tidsplan, behov for sparring m.v. skal foregå til fritvalg@stil.dk. fritvalg@stil.dk x x
x
x
STUK's Center for Institutionsdrift og Administration
BUVM
Skolen
Skolen skal kontakte STUK's Center for Institutionsdrift og Administration, så der kan tilrettelægges en hensigtsmæssig procedure for gennemførelse af aktivitetsindberetningerne i overgangsperioden. Som udgangspunkt afsluttes sidste hele kvartal i det gamle studieadministrative system. Hvis man eksempelvis skifter system den 1. august, skal man være opmærksom på, at indberetning fra tredje kvartal skal foretages fra det nye studiesystem. For fuldtidsindberetning for tredje kvartal skal man altså eksempelvis kunne indberette for hele perioden 16/6-15/9. Tore Dyrberg-Jessen, Tore.Dyrberg-Jessen@stukuvm.dk x
x
x
x
AUB (ATP)
Nationalt Skolen Vedr. indberetning af oplysninger om elevers skoleophold samt kost- og logiophold, herunder også uddannelsesoplysninger: Institutionen skal informere AUB om dato for overgang, og procedure skal aftales. Leverandøren af det nye system skal have en erhvervsfuldmagt fra skolen for at kunne indberette til AUB. Se https://indberet.virk.dk/aub-leverandoer. Bemærk, at alle skole- og skolehjemsophold, der ikke kan indberettes fra det nye system, skal være indberettet inden overgangen. Bodil Bygvrå Nielsen BBN@atp.dk
Torben Have, thp@atp.dk

x
 
AUB (ATP)
Nationalt
Skolen
Vedr. indberetning af oplysninger om FGU-virksomhedspraktik: Institutionen skal informere AUB om dato for overgang, og procedure skal aftales. Leverandøren af det nye system skal have en erhvervsfuldmagt fra skolen for at kunne indberette til AUB. Se https://indberet.virk.dk/aub-leverandoer. Irene Møller Stacey (ims@atp.dk), Martin Svensson (mvs@atp.dk)       x
Datavarehus
BUVM
STIL
Efter overgang til nyt studieadministrativt system skal statistikindberetninger til Datavarehuset ske fra det nye studieadministrative system. STIL orienterer produktejer om overgangen.   x
x
x
x
EASY-P BUVM
STIL
STIL orienterer produktejer om overgangen.     x    
Efteruddannelse.dk BUVM Skolen
Ved overgang lukker STIL midlertidigt for tilmelding i Efteruddannelse.dk. Skolen skal derfor forinden udarbejde en tekst, der kan vises, mens der er lukket. Eksempel:INSTITUTIONEN er i gang med at overgå til nyt studieadministrativt system. I perioden for overgangen vil det ikke være muligt at tilmelde sig kurser via www.efteruddannelse.dk. Tilmelding til vores kurser kan ske via HJEMMESIDE, pr. mail via EMAILADRESSE eller på telefonnr. TELEFONUMMER.” Den tilrettede tekst sendes til STIL i god tid inden nedlukningen. fritvalg@stil.dk
    x  
Eksamensdatabasen
BUVM
Skolen
Alle oplysninger skal være overført til eksamensdatabasen inden overgangen.   x
     
Elevplan BUVM STIL
STIL orienterer produktejer om overgangen.     x    
MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler)
Nationalt
Skolen
Uddannelsesinstitutioner skal indberette oplysninger om prøveresultater for udvalgte AMU-kurser og EUD-uddannelsesforløb til Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) som grundlag for udstedelse af autorisationer til anvendelse af bekæmpelsesmidler. Henvendelse om at blive oprettet skal ske til Miljøstyrelsen. pesticider@mst.dk
  x
x
 
Navision Nationalt Skolen Vær opmærksom på, at der i en periode kan være behov for at kommunikere med Navision fra både det gamle og det nye studieadministrative system samtidigt. Skolen skal lave aftale med sin Navision-driftsoperatør.     x x
x
Optagelse.dk
BUVM
Skolen
Afhentning af ansøgninger skal fremover ske til skolens nye studieadministrative løsning. Dette skal skolen aftale med sin nye leverandør samt med Optagelse.dk-supporten. Henvendelse til STIL's support for Optagelse.dk x
x
   
Praktik+ BUVM STIL STIL orienterer produktejer om overgangen.     x
   
Praktikpladsen BUVM STIL STIL orienterer produktejer om overgangen.     x
   
Samarbejdsskoler og EDUP (ElevData-
UdvekslingsPunkt)
Lokalt Skolen Institutionen skal selv informere sine samarbejdsskoler om dato for overgang samt aftale, hvordan igangværende og kommende elevflytning, -deling, -udlån samt booking på ekstern skolehjem skal håndteres. STIL's anbefalinger ift. overgang fra EASY-A til andet studieadministrativt system er: Igangværende: Overvej at slette og oprette på i nyt studieadministrativt system (afhænger af varighed, sandsynlighed for behov for ændringer, m.v.). Kommende: Bør slettes og oprettes på ny i nyt studieadministrativt system. STIL kan hjælpe med en oversigt over både de igangværende og kommende aftaler, som skal håndteres inden overgangen. Skolen kan bede om en oversigt via en supportsag såfremt der er tale om overgang fra EASY-A til andet studieadministrativt system. STIL stiller infrastrukturkomponenten EDUP til rådighed for skolerne, hvilken understøtter datastandarderne for elevflytning, elevdeling, elevudlån og skolehjemsbooking. Denne kan de studieadministrative systemer dermed afhente og aflevere data til, så der også kan udveksles data mellem de studieadministrative systemer. Henvendelse til support for studieadministrativt system x x
   
SU Nationalt Skolen Institutionen skal informere Uddannelsesstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet om dato for overgang, og procedure skal aftales. su-drift@ufm.dk x x
   
Tilslutning.stil.dk
BUVM
Skolen
Ved overgang til ny studieadministrativt system skal der indgås en række dataaftaler via Tilslutning.stil.dk mellem skolen og dennes systemleverandør. Systemleverandøren vil i den forbindelse bede skolen om at godkende dataaftalerne.   x
x
x
x
Ungedatabasen BUVM
STIL STIL orienterer produktejer om overgangen.   x
x
x
x
UNI-Login
BUVM
Skolen Det er skolens eget ansvar sammen med sin leverandør at sikre sig, at eventuel integration fungerer med det nye system. Ved eventuelle fejl efter overgang skal henvendelse rettes til STIL's support for UNI-Login. Henvendelse til STIL's support for UNI-Login x
x
x
x
VisKvalitet BUVM STIL STIL orienterer produktejer om overgangen.  
  x
 
XPRS og Netprøver BUVM Skolen Ved overgang skal skolen sammen med sin leverandør sikre sig, at alle relevante nøgler fra det gamle studieadministrative system, der benyttes i kommunikationen med XPRS, videreføres i det nye system. Alternativt skal skolen vælge et tidspunkt for overgang, hvor der ikke er igangværende aktivitet ift. XPRS.   x
     
Øvrige myndigheder og organisationer Nationalt Skolen Alt efter hvilke uddannelser, som skolen udbyder, kan skolen være forpligtet til at orientere andre myndigheder og organisationer om den forestående fusion eller migrering. Det gælder bl.a.: SU, ATP og Miljøstyrelsen. Overvej ligeledes om faglige udvalg alt efter institutionens uddannelsesudbud skal orienteres. Industriens Uddannelser: Inger Riber, inr@iu.dk x x
x
x
Øvrige studieadministrative systemer Lokalt Skolen Hvis skolen benytter flere samtidige studieadministrative systemer til forskellige uddannelsesområder, skal skolen sikre sig, at de forskellige systemer retter til ved både fusion og migrering. Skolen skal i så fald aftale nærmere med leverandørerne af de studieadministrative systemer.   x
x
x
x
Øvrige tredjeparter
Lokalt Skolen Skolen skal forinden overgang til nyt studieadministrativt system være opmærksom på, om alle opgaver i tredjepartssystemer er færdiggjorte. Skolen skal selv sørge for at håndtere diverse tredjepartssystemer samt orientere leverandørerne af disse, hvis systemerne fortsat skal benyttes efter overgangen. Det kan fx være systemer til håndtering af brobygning, brugeradministration, HR, løn, LMS-systemer, skemaplanlægning, fraværsregistrering, og lignende. Skolen bør desuden være opmærksom på, at hvis man henter oplysninger om kursusudbud, skemaoplysninger m.v. til hjemmesiden eller til andre applikationer, skal disse hentes fra det nye system.   x
x
x
x
 • Emne er fx navn på fagsystem.
 • Område kan være BUVM's område, et nationalt system eller lokal aftale.
 • Tovholder er enten skolen selv eller STIL.
 • Beskrivelse indeholder en uddybning af opgaven.
 • Kontaktoplysninger er udfyldt, hvor det giver mening.
 • GYM, EUD, AMU og FGU indeholder en markering af, hvilket uddannelsesområde der er i spil.

Hvis man har spørgsmål, ønsker eller rettelser til listens indhold, kan der rettes henvendelse til Lars Petersen. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Sidst opdateret: 8. maj 2021