Undervisningsminister Merete Riisager åbner for ansøgning til et rammeforsøg, som giver skoler mulighed for større fleksibilitet i tilrettelæggelse af skoledagen. Som forsøgsskole får man helt konkret muligheden for at afkorte skoledagen og erstatte dele af den understøttende undervisning med andre typer af faglige forløb.

”Skolen er ikke systemets. Skolen er folkets. Og jeg får mange henvendelser fra forældre, elever og lærere, der ønsker at kunne tilpasse deres skole til de lokale forhold. Det giver vi nu mulighed for som forsøgsordning, hvis der er en fagligt eller pædagogisk begrundelse. Forsøget giver dermed skolerne en unik mulighed for at gentænke deres undervisning, og samtidig giver det forhåbentlig os andre nyttig viden om, hvordan de konkrete faglige indsatser kan være til gavn for elevernes faglighed og trivsel”, siger undervisningsminister Merete Riisager.”

Skolen er ikke systemets. Skolen er folkets.

-Merete Riisager

Det er kommunalbestyrelsen, der ansøger om deltagelse i forsøget med en eller flere af kommunens skoler. Den understøttende undervisning kan som led i forsøget fx konverteres til særlige turboforløb for fagligt svage elever eller særlige talentforløb for de fagligt dygtige elever. Den enkelte skole kan også tænkes at lave samarbejder med det lokale erhvervsliv, eksempelvis med det formål at styrke den enkelte elevs håndværksmæssige og innovative evner eller fx oprette en klasse med en særlig teknologiprofil. Mulighederne er mange.

Undervisningsministeriet har i dag udsendt et brev til samtlige kommunalbestyrelser, hvor de orienteres om muligheden for at ansøge om deltagelse i forsøget. Ansøgningsfristen er den 4. maj 2017.
Ansøgningsfristen er efter denne nyheds offentliggørelse blevet forlænget til den 16. maj. Se nyhed om forlængelse.

Forsøgsgodkendelsen gives med start fra skoleåret 2017/18. Forsøget løber frem til og med udløbet af skoleåret 2019/20. Forsøget bliver evalueret, og det er en betingelse for deltagelse i forsøget, at de skoler der deltager også deltager i evalueringen.

Faktaboks

De overordnede principper for rammeforsøget er:

 • Der vil efter ansøgning kunne gives tilladelse til, at en kommune for en konkret skole kan fravige folkeskolelovens § 14 b og § 16 a og derved afkorte skoledagen. 
 • Ansøgningen skal indeholde en pædagogisk faglig begrundelse for hver enkelt klasse ift., hvad der ønskes opnået med forsøget.
 • Det vil være kommunalbestyrelsen, der indgiver ansøgningen om deltagelse i forsøget med en eller flere af kommunens skoler.
 • Kommunerne skal i forsøgsansøgningen beskrive de pædagogiske formål med forsøget, herunder hvilke ændringer de vil foretage i undervisningen, og hvilken effekt de forventer, der kommer ud af forsøget.
 • Frist for ansøgning er den 4. maj 2017 (Forlænget til den 16. maj). Forsøgsgodkendelsen gives med start fra skoleåret 2017/18. Forsøget løber frem til og med udløbet af skoleåret 2019/20. 
 • Ressourcer, der evt. måtte spares som led i forsøget, skal blive på skolen og én til én bruges til aktiviteter, der bidrager til øget kvalitet og elevernes læring.
 • Ved afkortningen af skoledagen skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører. Det gælder kun elever, der i forvejen deltager i fritidstilbuddet.
 • Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve særskilt betaling fra forældrene for den udvidede SFO-tid.
 • Der skal indhentes tilslutning til deltagelse i forsøget fra skolebestyrelserne på de berørte skoler.
 • Det vil være en betingelse, at mindst to kommuner ansøger og opfylder betingelserne for at rammeforsøget gennemføres.
 • Der gives med forsøget ikke tilladelse til at fravige de øvrige regler i folkeskolelovgivningen, ligesom der fortsat skal gives noget understøttende undervisning.
 • De deltagende skoler skal modtage kommunal bevilling på samme måde, som kommunens øvrige skoler. 
 • Forsøget kan omfatte hele skoler, hele klassetrin, flere klasser eller en enkelt klasse. 
 • Der vil maksimalt kunne gennemføres forsøg med halvdelen af skolerne eller afdelingerne i en kommune, idet der lægges vægt på en geografisk spredning af de deltagende skoler.
 • Forsøget bliver evalueret, og det er en betingelse for deltagelse i forsøget, at de deltagende skoler forpligter sig til at deltage i evalueringen.