Hvad ligger til grund for forældrenes valg af folkeskole og frie grundskoler? Og hvad lægger forældrene vægt på ved deres barns skole? Det går undervisningsminister Merete Riisager nu sammen med Skole og Forældre for at undersøge. Samtidig sætter samarbejdet gang i en ny evaluering af kommunernes brug af reglerne om frit skolevalg. Formålet er at opnå konkret viden om, hvordan det frie valg fungerer, og samtidig opnå viden om årsagerne til forældres valg og fravalg af henholdsvis folkeskoler og frie grundskoler dels i forbindelse med skolestart, dels undervejs i barnets skoleforløb.

”Skolen er elevernes og lærernes, men den er i høj grad også forældrenes. Forældre har krav på friheden til at vælge skole ud fra et bredt skoleudbud af højt fagligt niveau. For at sikre den frihed er vi nødt til løbende at indsamle viden om, hvad forældrene lægger vægt på, når de vælger skole. Det er et område, vi ved forbavsende lidt om. Det nytter ikke, når vi samtidig ønsker, at forældrene aktivt påvirker og øver indflydelse på deres barns skole. Derfor skal vi vide mere om forældrenes valg – sammen med forældrene,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

”Jeg er meget glad for, at undervisningsministeren vil bidrage til at skaffe mere viden på et område, der er vigtigt for forældrene. Jeg glæder mig til at få mere at vide om, hvad det betyder for forældrenes valg af skole, når kommunerne for eksempel lukker nogle folkeskoler, og hvordan kommunerne i praksis forvalter det fri skolevalg i folkeskolen,” siger Skole og Forældres formand Mette With Hagensen.

Analysen skal konkret afdække, hvilken effekt og betydning det frie valg har for forældres engagement i skolen, og den skal vise, hvorvidt der er barrierer for det frie skolevalg, herunder kommunernes frihed til at fastsætte klassekvotienter og i øvrigt indrette sit skolevæsen, som den finder det mest hensigtsmæssigt. Analysens resultater forventes at ligge klar den 1. august 2017 til skolestart.

Faktaboks

Den 1. august 2005 trådte en ændring af folkeskoleloven i kraft, der udvidede forældres ret til at vælge folkeskole for deres barn. Lovændringen har medført, at forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Af bemærkningerne til lovændringen fra 2005 fremgår det, at lovens samlede virkninger skal følges løbende. I forlængelse af Udvalget om mere frit skolevalgs evaluering fra 2011 blev reglerne ændret i 2012, så kommunalbestyrelsen herefter i ganske særlige tilfælde kan beslutte at suspendere det frie skolevalg. Det betyder, at kommunalbestyrelsen kan afslå elever, der søger om optagelse på en af kommunens folkeskoler efter reglerne om frit valg, for at kunne beskytte særligt sårbare klasser eller klassetrin af pædagogiske årsager. Særligt sårbare klasser eller klassetrin kan således »fredes« i en kortere eller længere periode, hvis det findes hensigtsmæssigt. Bestemmelsen giver ikke adgang til at afvise elever på grund af den enkelte elevs forudsætninger eller lignende.