Baggrund

I den seneste revision af Lov om gymnasiale uddannelser (Lov nr. 1716 af 27/12/2016) ligger en ambition om at ruste eleverne til fremtidens digitale samfund, hvor teknologisk udvikling er et grundvilkår. Dette indebærer, at eleverne skal opnå digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier og at indgå i digitale fællesskaber. I fagene skal eleverne lære at søge information og forholde sig kildekritisk, når de søger viden gennem digitale medier, og gennem undervisningen skal eleverne opnå erfaring med digitale fællesskaber og arbejde med skabelsen af digitale produkter.

Som led i arbejdet hermed igangsætter Styrelsen for It og Læring (STIL) et demonstrationsskoleprojekt med aktionsforskning, som har fokus på at opbygge og indsamle viden og erfaringer på gymnasier, der anvender it og digitale læremidler innovativt og succesfuldt. Aktionsforskningsprojektet gennemføres af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), Aarhus Universitet, i perioden 2017-2020 med inddragelse af udvalgte demonstrationsskoler.

Formål

Formålet med projektet er, at demonstrationsskolerne i samarbejde med forskerne udvikler og gennemfører en række forløb på skolerne, hvor fokus er på implementering af digitale kompetencer i fagene. Fokus i projektet er at afdække, hvordan digitale kompetencer fra gymnasiereformen implementeres i lærernes praksis, og dermed bidrager til at understøtte reformens fokus på faglighed, kundskaber og almendannelse. Det er centralt for projektet, at implementeringen af digitale kompetencer forankres bredt på de involverede demonstrationsskoler. Projektet tager afsæt i mindre forløb/aktioner, der opskaleres på skolerne i sidste del af projektet. Endvidere er målet, at erfaringer indsamles og udbredes til øvrige gymnasier for at forny den pædagogiske praksis og integrere digitale kompetencer i undervisningen.

Hvad får skolerne ud af at deltage?

Som deltager i demonstrationsskoleprojektet indgår man som skole i et aktionsforskningsprojekt, hvis grundlæggende forudsætning er et tæt samarbejde mellem forskere, ledere og lærere med henblik på fælles udvikling, sparring og vidensdeling. Gennem deltagelsen i workshops og i gennemførelsen af en række aktioner på skolen vil der på de enkelte skoler ske en kompetenceudvikling af både lærere og ledere. Kompetenceudviklingen finder blandt andet sted gennem oplæg på workshops og webinarer fra nationale og internationale forskere på området. Endelig vil de enkelte skoler gennem udvikling af “pædagogiske formater” få en række redskaber, der konkretiserer lærernes didaktiske metoder samt forankrer ledernes arbejde med digitale kompetencer i de enkelte skolers organisation. Pædagogiske formater er mere specifikke end principper for undervisningsudvikling, men samtidig mere generaliserende end konkrete undervisningsforløb. De pædagogiske formater kan bruges som et fælles sprog mellem lærere fra forskellige fag og forskere til at samarbejde om udvikling af konkrete undervisningsforløb.

Målene med skolernes deltagelse er, at:

  • eleverne opbygger digitale kompetencer i henhold til de mål, der er opstillet i læreplanerne
  • ledere og lærere oparbejder kapacitet til at arbejde med digitale kompetencer i samspil med fagenes faglige mål
  • læreres it-fagdidaktiske kompetencer styrkes, herunder udvikling af et fælles fagdidaktisk sprog om digitale kompetenceområder i undervisningen
  • skolens strategiske, organisatoriske og kulturelle rammer for at arbejde med digitale kompetencer styrkes.

Skolernes deltagelse i projektet

Fem skoler: Køge Gymnasium (STX), VUC Aarhus (HF), Odense Tekniske gymnasium (HTX), Baltorp (HHX) og Viborg Gymnasium (STX-HF) er udvalgt som demonstrationsskoler bland 23 ansøgninger.

Demonstrationsskolerne forpligter sig til:

  • at arbejde med udgangspunkt i den samme udfordring over en to-årig periode, fra efteråret 2017 til efteråret 2019 f.eks. tilknyttet en eller flere studieretninger eller faggrupper
  • at elever, lærere, vejledere og ledere, der har deltaget i og under udviklingen af de pædagogiske formater og inspirationsforløb også̊ deltager i både fokusgruppeinterviews med tilbudsgiver og evaluering med evaluator
  • at bidrage til udvikling af mindst 10 fagligt forankrede inspirationsforløb til fagteams pr. demonstrationsskole, som kan publiceres på EMU. Langt de fleste dokumenter vil blive udviklet og udarbejdet på de fælles workshops, mens man i egen praksis skal afprøve og reflektere over forløbene og udelukkende dokumentere effekterne af de afprøvede forløb
  • at deltage i spredning af projektets resultater ved f.eks. at holde oplæg for andre gymnasier eller deltage i netværksmøder
  • at ledelsesrepræsentanten deltager på Danmarks læringsfestival i marts 2019, hvor organisatoriske, kulturelle og strukturelle resultater præsenteres
  • at den lokale arbejdsgruppe deltager på Danmarks læringsfestival i marts 2020, hvor afslutningskonferencen finder sted.

Fra projektets blog, kan man følge med i projektet undervejs. 

Tidsplan

Projektets centrale aktiviteter er skitseret i nedenstående tidsplan. 

Tidslinje - DiDaK 

På den første visionsdag fastlægges skolens visioner for at arbejde med digital dannelse, digitale kompetencer og en digital skolekultur.

Formålet med de fire workshops er at inspirere skolernes arbejde med forskningsbaserede oplæg, opbygge faglige netværk på tværs af skolerne og arbejde med udvikling af nye undervisningsforløb.

Imellem de fire workshops gennemføres aktioner på de enkelte skoler, primært i form af undervisningsforløb, der er designet på de enkelte workshops. Formålet med arbejdet mellem de fire workshops er, at skolens deltagere arbejder som praksisforskere i deres egne forløb.

I perioderne mellem workshops får alle skoler besøg af forskere fra CUDiM, der observerer relevante elementer af skolernes undervisning samt foretager interviews af både ledelse, lærere, vejledere og elever.

Der vil også være besøg af evaluatorer fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i løbet af og ved afslutningen af forløbet.

Aktionsforskningen afsluttes med en fælles visionsdag på Aarhus Universitet. Formålet med den anden visionsdag er at gentænke og genformulere visionerne for projektets anbefalinger til det fremtidige arbejde på skolerne med elevernes digitale kompetencer.

Sidst opdateret: 29. juni 2018