Hop til indhold

 

Spørgsmål og svar

Opdateret 27/04 2022 kl. 13:04

Hvis en elev ikke kommer frem som forventet, når du opretter en booking til en test eller prøve, så er det ofte af en af følgende årsager:

Måske har en anden skole rettigheden til elevens test eller prøver

Hvis en elev er tilknyttet flere skoler, så er det kun den skole, der har rettigheden til elevens test eller prøver, der kan booke eleven. Hvis eleven er flyttet til din skole for nylig, så er eleven måske stadig tilknyttet sin gamle skole. Din skoles testadministrator kan i så fald lade din skole overtage rettigheden til elevens test og/eller prøver. Det gøres i testsystemet under Administration af rettigheder og Elever tilknyttet flere skoler.

Måske er elevens stamdata forkerte eller afventer opdatering

Tjek på Status-siden i bookingsystemet, at eleven optræder i den korrekte klasse. Hvis ikke, så kan det skyldes enten at elevens klasse, klassetrin eller andre data ikke står korrekt i skolens administrative system, eller at der er foretaget ændringer i elevens data for nylig, som ikke er slået igennem i testsystemet endnu. Testsystemet opdateres normalt med nye data fra Unilogin hver nat, og derfor er der almindeligvis op til et døgns forsinkelse på ændringer i brugerdata.

Opdateret 20/02 2017 kl. 12:58

Testsystemet sikrer, at elever, der går et klassetrin om, kan bookes til den samme test igen i det nye skoleår.

Opdateret 20/02 2017 kl. 13:01

Booking af specialklasseelever til nationale test foregår på samme måde som booking af andre elever.

Det er elevens klassetrin, som i bookingsystemet afgør, hvilke test en elev kan bookes til. Testsystemet er indrettet således, at en elev tager testen i forhold til det klassetrin, eleven er indskrevet på i det skoleadministrative system. Det vil typisk være elevens skolealder.

For specialklasseelever svarer klassetrinet ikke altid til klassebetegnelsen, og en specialklasse kan indeholde elever med blandede klassetrin.

Hvis en elev eksempelvis er registreret med klassetrin 7 i klassen 4.A i skolens administrative system, vil denne elev kunne bookes til obligatoriske test, der er målrettet elever på 7. klassetrin. Til de frivillige test kan eleven desuden bookes til test, der er målrettet klassetrinet lige over eller lige under elevens.

Opdateret 20/02 2017 kl. 13:01

Hvis en elev undervejs i en national test eller en prøve mister adgangen, fx hvis eleven kommer til at lukke testvinduet ned, eller hvis der er problemer med forbindelsen mellem elevens computer og testserveren, så kan det blive nødvendigt at give eleven adgang til testen på ny via testafviklingssiden.

 1. Bed først eleven om at lukke alle browservinduer helt ned.
 2. Bed eleven om at gå til forsiden og logge ind igen. Hvis eleven har fået tildelt et midlertidigt kodeord, så husk at bruge den alternative indgang.
 3. Giv eleven adgang til testen igen på testafviklingssiden. Eleven skal måske tildeles ekstra tid.
 4. Eleven kan nu genoptage testen.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, eller hvis problemet gentager sig, anbefaler vi at undersøge, om det kan skyldes en ustabil internetforbindelse fra den pågældende elevs computer.

Hvis mange eller alle elever oplever, at de uden synlig grund mister forbindelsen til testen, anbefaler vi at undersøge, om der er et udfald på skolens lokalnetværk eller internetforbindelse.

Opdateret 20/02 2017 kl. 13:02

Hvis eleven skal logge på en national test eller en prøve med midlertidigt kodeord, skal I huske på, at det er en lidt anden vej end normalt, eleven skal logge ind via:

www.testogprøver.dk --> Elever --> "Eller log på med midlertidigt kodeord, som du har fået udleveret af din lærer" (og IKKE den store grønne START-knap).

Opdateret 20/02 2017 kl. 13:03

På Status-siden kan du tjekke elevernes status i de enkelte nationale test. Hvis eleven opnåede grøn status under afviklingen af testen, så vil resultatet normalt være tilgængeligt den følgende dag.

Husk rettigheder til elever

For at kunne se detaljerede resultater og printe forældrebreve for bestemte elever i bestemte nationale test skal en lærer være tildelt rettigheder til at se resultaterne. Det er skolens egen testadministrator, der administrerer disse rettigheder. Som udgangspunkt er det kun læreren, der underviser eleven i det fag, der testes i, som skal have adgang til resultater for eleven. Skoleledelsen har dog adgang til alle elever på skolen. Som lærer på skolen kan du se dine egne rettigheder under menupunktet Mine rettigheder. Her kan du også se, hvem der er testadministrator på skolen.

Husk at vælge obligatoriske eller frivillige test og skoleår

Når du har klikket på Testresultater – klasser i venstremenuen, skal du huske at vælge, om du vil se resultater fra obligatoriske test eller frivillige test. Hvis testen ikke er taget i det nuværende skoleår, skal du desuden vælge fanen - alle skoleår.

Test med gul status

Elever, som kun opnår gul status under afviklingen af testen, får ikke automatisk afsluttet deres test. Skolen har mulighed for at booke eleven igen, så eleven kan fortsætte med at besvare opgaver i testen og opnå grøn status, og dermed større statistisk sikkerhed på testresultatet. Skolen har også mulighed for at afslutte den gule test via siden Status. Resultatet fra en gul test, som afsluttes via siden Status, vil normalt være tilgængeligt den følgende dag.

Resultater fra digitale prøver

Karakterer og prøveforløbsrapporter fra skoleårets digitale selvrettende 9.-10. kl. prøver er nogen tid efter prøven tilgængelige for skoleledelsen via menupunktet Digitale prøver – resultater.

Opdateret 27/04 2022 kl. 13:01

Adgang til testogprøver.dk sker med Unilogin. En person, som skal have adgang til booking af test eller prøver, afvikling af test eller prøver og/eller resultater fra de nationale test på en institution, skal have et Unilogin, der opfylder følgende betingelser:

 • Tilknytning
  Personens Unilogin skal være tilknyttet i den enkelte institutions Unilogin brugeradministration, enten ved en import fra institutionens administrative system eller ved manuel tilknytning med CPR. Det samme Unilogin kan godt være knyttet til flere institutioner.
  Hvis personen skal have adgang til testresultater, så skal tilknytningen til institutionen – også kaldet brugertypen i Unilogin – være ”Lærer”.
 • Leder
  Hvis og kun hvis personen skal have rettigheder som leder på en skole og dermed have adgang til resultatvisninger målrettet skolens ledelse, til fritagelse af enkelte elever fra test og til booking af folkeskolens digitale prøver før offentliggørelse af udtræksfag, så skal personens Unilogin have rettigheden "Inst.ledelse" i skolens Unilogin brugeradministration.
 • Testadministrator
  Hvis og kun hvis personen skal være testadministrator på en skole og dermed kunne administrere alle medarbejdernes rettigheder til booking, testafvikling og lærernes adgang til testresultater, så skal personens Unilogin have rettigheden "Eval.adm" i skolens Unilogin brugeradministration.
 • Kommune
  Hvis og kun hvis personen er ansat i en kommune og skal have adgang til kommunens testresultater og bookingstatus for kommunens skoler, så skal personens Unilogin have rettigheden ”Eval.kom” i kommunens Unilogin brugeradministration.
 • Opdatering
  Af tekniske grunde går der, fra det øjeblik de relevante betingelser ovenfor er opfyldt, yderligere op til ét døgn, før ændringerne slår igennem på testogprøver.dk.
 • Booking
  Hvis personen skal kunne booke nationale test på en skole, skal personen have rettighed til booking på skolen. Rettigheden tildeles automatisk af systemet til nye lærere, og kan derudover administreres af en testadministrator på testogprøver.dk.
  Booking af digitale selvrettende prøver kan kun foretages af skolens ledelse.
 • Testafvikling
  Hvis personen skal kunne afvikle nationale test eller prøver på en skole, skal personen tildeles rettighed til testafvikling på skolen. Rettigheden gives automatisk til nye lærere, og kan derudover administreres af en testadministrator på testogprøver.dk.
 • Testresultater
  Hvis en lærer skal kunne se testresultater for bestemte elever/klasser i bestemte test, skal personen tildeles rettighed til at se resultaterne for de pågældende elever/klasser/test. Rettighederne kan tildeles af en testadministrator på testogprøver.dk under Administration af rettigheder.
  En lærer kan se – men ikke redigere – egne rettigheder på testogprøver.dk under Mine rettigheder.

Opdateret 16/03 2017 kl. 18:01

Opdateret 27/04 2022 kl. 13:05

I særlige tilfælde skal elever aflægge prøve på anden skole, fordi elevens egen skole ikke er prøveafholdende.
Sådan gør man, hvis eleven skal tage en digital prøve på en anden skole:

1. Tilknytning i Unilogin

Den prøveafholdende skole, som eleven skal tage prøven hos, skal tilknytte elevens Unilogin til skolen. Det kan gøres af den prøveafholdende skoles Unilogin brugeradministrator i brugeradministrationen under Manuel administration > Tilknyt med CPR. Eleven mister dermed ikke den (primære) tilknytning til sin egen skole, men vil være tilknyttet begge skoler i Unilogin.
OBS! Eleven skal forblive tilknyttet den prøveafholdende skole i en sammenhængende periode, fra før booking af prøven foretages, og indtil den prøveafholdende skole har udstedt et prøvebevis til eleven.

2. Natkørsel

Af tekniske grunde skal der lige ventes til næste dag, inden man går videre til punkt 3.

3. Rettighed til prøver

Den prøveafholdende skole, som eleven skal tage prøven hos, skal tage rettigheden til elevens digitale prøver. Det kan gøres af den prøveafholdende skolens testadministrator på testogprøver.dk under Administration af rettigheder > Elever tilknyttet flere skoler.

4. Booking

Når er åbent for booking til digitale prøver på testogprøver.dk, skal den prøveafholdende skole oprette en booking af eleven til prøven.

5. Prøveafvikling

Den prøveafholdende skole har det fulde ansvar for, at prøven aflægges i overensstemmelse med de gældende regler. Eleven skal derfor som udgangspunkt aflægge prøven på den prøveafholdende skole. Alternativt kan den prøveafholdende skole give tilladelse til, at eleven aflægger prøven på egen skole.

Hvis eleven aflægger prøve på den prøveafholdende skole: Eleven møder op på den prøveafholdende skole, og prøven gennemføres på samme måde som for alle andre elever på skolen.

Hvis eleven aflægger prøve på egen skole: I dette tilfælde har den prøveafholdende skole fortsat det fulde ansvar for prøveaflæggelsen og for, at der bliver ført tilstrækkeligt tilsyn under prøven. Vær opmærksom på at det kun er medarbejdere på den prøveafholdende skole, der har rettigheder til at igangsætte prøven fra test- og prøvesystemet.

6. Prøveresultat

Skoleledelsen på den prøveafholdende skole vil et stykke tid efter prøven få adgang til elevens karakter i prøven på testogprøver.dk. Når alle prøver er afsluttede, udarbejder den prøveafholdende skole et prøvebevis til eleven.

Læs mere om booking og afvikling i brugervejledningen på www.testogprøver.dk

Sidst opdateret: 8. juni 2021