Hop til indhold

Ministeriets statistikberedskab og datavarehus indeholder personoplysninger.

Formål

Styrelsen for It og Læring behandler personoplysninger for at kunne stille et statistisk databeredskab om det samlede uddannelsessystem i bearbejdet form til rådighed for Børne- og Undervisningsministeriet og ministeriets interessenter. Oplysningerne stammer fra indberetninger fra institutioner og kommuner, der som følge af love og bekendtgørelser udstedt af ministeriet er forpligtet til at tilvejebringe og overføre oplysningerne til ministeriet. Der behandles også oplysninger fra Danmarks Statistik og andre myndigheder. Endelig indsamler ministeriet selv oplysninger i forbindelse med evalueringer og statistiske analyser. 

Beredskabet tjener en række formål, herunder: 

  • Sikre at ministeriet kan følge udviklingen i uddannelsessystemet og følge op på reformer, herunder besvare spørgsmål fra Folketinget og sikre evidens til brug for udarbejdelse af lovforslag
  • Levere ledelsesinformation til institutioner, regioner, kommuner og offentligheden til brug for udvikling af uddannelserne 
  • At kunne levere statistiske oplysninger til Danmarks Statistik som led i deres virksomhed.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som led i statistiske undersøgelser er databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10. 

Såfremt der behandles følsomme personoplysninger, kan retsgrundlaget herfor findes i databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a-i, samt databeskyttelseslovens § 10, stk. 1.

Personoplysninger, der indgår i ministeriets statistikberedskab, må kun behandles med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige analyser. De må således ikke anvendes i administrativ eller konkret sagsbehandling eller anvendes som grundlag for konkrete retlige eller faktiske foranstaltninger over for de omhandlede personer eller andre personer.

Det er kun resultatet af den videnskabelige eller statistiske bearbejdning af personoplysninger, der kan bruges i administrativ sammenhæng og kun under forudsætning af, at anvendelsen af resultaterne sker på en sådan måde, at det ikke er muligt for udenforstående at identificere enkeltpersoner.

Kategorier af registrerede personer

Styrelsen behandler personoplysninger om elever, studerende, ansatte på uddannelsesinstitutioner og borgere.

Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler oplysninger om elev- og kursistaktivitet på alle niveauer i uddannelsessystemet. Elever og studerendes uddannelsesforløb. Afhængig af uddannelsestype behandles oplysninger om eksamens-, test- og prøveresultater, fagvalg, trivsel, lærerkompetencer, praktikophold, arbejdsmarkedstilknytning med mere.

Personoplysninger indsamles eller overføres, som hovedregel, fra institutionerne eller andre it-systemer med CPR eller UNI-Login som personidentifikation. Der behandles også oplysninger med henblik på opgørelser fordelt på bopæl, herkomst og familie for personer, der er under uddannelse eller som har gennemført en uddannelse.

Stort set alle de personoplysninger som styrelsen behandler i statistikberedskabet er almindelige personoplysninger. I enkelte situationer kan der også indgå personfølsomme oplysninger i styrelsens statistiske analyser.

Videregivelse af personoplysninger

Styrelsen kan som dataansvarlig myndighed videregive personoplysninger til andre myndigheder og forskere under en række betingelser, herunder:

  • At oplysningerne alene vil blive brugt i statistisk eller videnskabeligt øjemed
  • At formidling af resultaterne fra modtagerens undersøgelse sker på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner
  • At oplysningerne ved undersøgelsens afslutning vil blive slettet eller anonymiseret således, at det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkeltpersoner, der indgår i undersøgelsen, eller alternativt vil blive overført til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

De personoplysninger, der indgår i statistikberedskabet fra stammer forskellige kilder, typisk ved indberetning fra skoler og uddannelsesinstitutioners studieadministrative systemer, andre it-systemer i uddannelsessektoren, Danmarks Statistik og CPR, samt i visse tilfælde fra de registrerede selv for eksempel via spørgeskemaundersøgelser.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger i statistikberedskabet opbevares så længe, det er nødvendigt til opfyldelse af ministeriets formål.

Den registreredes rettigheder

Når personoplysninger udelukkende anvendes i videnskabeligt eller statistisk øjemed, kan du ikke få indsigt i den videre behandling af personoplysningerne, eller få rettet personoplysninger. 

Du kan evt. læse mere herom på Datatilsynets hjemmeside (datatilsynet.dk).

Sidst opdateret: 3. april 2024