Hop til indhold

Hvem kan benytte ordningen?

Du kan indberette oplysninger til whistleblowerordningen, hvis du er:

 • Ansat i Styrelsen for It og Læring (herunder tidligere ansat, eller endnu ikke tiltrådt din stilling).
 • Samarbejdspartner og personer, der er ansat hos samarbejdspartnere, som styrelsen har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med, herunder private virksomheder (for eksempel leverandører og underleverandører).

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

Hvordan kan der indberettes til ordningen?

Du har mulighed for skriftlig indberetning via Styrelsen for It og Lærings whistleblowersystem (uvm-stil.sit-wb.dk)

Du har også mulighed for at henvende dig til whistleblowerordningen mundtligt ved at ringe til følgende nummer: 2127 8329.

Hvis du ringer om aftenen eller i weekenden, er du velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren. Det gælder også, hvis du ringer, når styrelsen har virksomhedslukket mellem jul og nytår og fredag efter Kristi himmelfartsdag. Hvis du oplyser dit telefonnummer, vil du blive kontaktet snarest muligt.

Hvis du ønsker at indberette mundtligt, har du også mulighed for at bede om et fysisk møde. Du vil i så fald som udgangspunkt blive tilbudt et møde inden for 7 dage.

Fortrolighed og anonymitet

Styrelsen for It og Lærings whistleblowerenhed er forankret i Kontor for Økonomi og Ledelsesbetjening, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Whistleblowerenheden må kun videregive oplysninger om din identitet til andre end whistleblowerenheden, hvis du giver dit samtykke til det. Whistleblowerenheden må dog uden dit samtykke videregive oplysninger om din identitet til relevante myndigheder (f.eks. politiet eller Finanstilsynet) for at imødegå overtrædelser (fx en kriminel handling som ikke er sket endnu) eller for at sikre berørte personers ret til et forsvar.

Ønsker du at indberette anonymt, skal du ikke angive dine kontaktoplysninger, når du indberetter via Styrelsen for It og Lærings whistleblowersystem. Systemet giver også mulighed for, at den opfølgende dialog sker anonymt.

Du skal være opmærksom på, at Styrelsen for It og Læring ikke må lægge vægt på anonyme oplysninger i sig selv som led i en indgribende afgørelse, for eksempel over for en af styrelsens ansatte. Det kan indebære, at din indberetning om ulovligheder mv. må henlægges, uden at det er muligt at komme til bunds i den, hvis du indberetter anonymt. Derfor opfordrer Styrelsen for It og Læring dig til, at du ikke indberetter anonymt, hvis du mener, at der kan være tale om forhold, som bør føre til en sådan indgribende afgørelse.

Vælger du at indberette anonymt, skal du være opmærksom på, at hvis du indberetter i whistleblowersystemet fra en computer, der er på ministeriets netværk, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://uvm-stil.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet ministeriets netværk.

Du vil kunne være anonym, når du indberetter oplysninger telefonisk, hvis du ringer fra et nummer, der ikke kan spores og undlader at oplyse, hvem du er.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at din identitet eventuelt kan udledes af de oplysninger, du indberetter, selvom du indberetter anonymt.

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Styrelsen for It og Læring, eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af styrelsens whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblowerordning.

Du kan frit vælge imellem at indgive indberetning til Styrelsen for It og Lærings whistleblowerordning eller til Datatilsynets whistleblowerordning. Styrelsen for It og Læring opfordrer dog til, at du indberetter til Styrelsen for It og Lærings whistleblowerordning, især når overtrædelsen kan imødegås effektivt af styrelsen, og når der ikke er risiko for repressalier.

Du kan læse mere om Datatilsynets whistleblowerordning på Datatilsynets hjemmeside.

Om indberetning

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i Styrelsen for It og Lærings whistleblowerenhed. Whistleblowerenhedens medarbejdere kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Whistleblowerenhedens medarbejdere kommunikerer kun med dig via styrelsens digitale whistleblowersystem. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål fra whistleblowerenhedens medarbejdere.

Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning, og det er derfor vigtigt, at du gemmer koden.

Mister du koden, mister whistleblowerenhedens medarbejdere muligheden for at kommunikere med dig.

Du kan læse mere om, hvordan indberetninger behandles og registreres i Styrelsen for It og Lærings whistleblowerpolitik (pdf).

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier, jf. lov om beskyttelse af whistleblowere. Det betyder bl.a., at du ikke kan straffes for at indberette fortrolige oplysninger, hvis du har rimelig grund til at antage (god tro), at oplysningerne er nødvendige for at afsløre alvorlige lovovertrædelser eller et alvorligt forhold. Det betyder også, at du ikke må udsættes for ufordelagtig behandling, som kan forvolde dig skade som reaktion på din indberetning.

Beskyttelsen mod repressalier gælder også tredjeparter, som har forbindelse til dig, og som risikerer at blive udsat for repressalier i en arbejdsrelateret sammenhæng, samt virksomheder og myndigheder som du ejer eller arbejder for eller på anden måde er forbundet med i en arbejdsrelateret sammenhæng.

Beskyttelsen mod repressalier gælder også i de tilfælde, hvor repressalierne har til formål at hindre dig i at indberette til whistleblowerordningen.

Du kan læse mere om beskyttelsen mod repressalier i afsnit 7 i Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser (pdf).

Styrelsen for It og Lærings whistleblowerordning og Datatilsynets whistleblowerordning begrænser ikke offentligt ansattes ytringsfrihed. Der er fortsat ytringsfrihed og meddeleret i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Behandling af personoplysninger ved indberetning til whistleblowerordningen

Styrelsen for It og Læring er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du er velkommen til at kontakte os.

Styrelsen for It og Læring
Vester Voldgade 123 
1552 København

Telefon: 35 87 88 89
E-mail: stil@stil.dk
CVR-nr.: 13223459

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Styrelsens databeskyttelsesrådgiver er chefkonsulent Karsten Vest Nielsen.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til ministeriets behandling af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail: dpo@uvm.dk eller på tlf.: 2016 7513.

Behandlingen har til formål, at vi kan udføre den nødvendige sagsbehandling af din henvendelse til styrelsens whistleblowerordning. Behandlingen er baseret på § 22 i lov om beskyttelse af whistleblowere, hvorefter vi kan behandle personoplysninger, herunder følsomme oplysninger og oplysninger om strafbare forhold, hvis det er nødvendigt for at behandle en indberetning, i vores whistleblowerordning.

Kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning. Whistleblowerenheden må kun videregive oplysninger om din identitet til andre end whistleblowerenheden, hvis du giver dit samtykke til det. Whistleblowerenheden må dog uden dit samtykke videregive oplysninger om din identitet til relevante myndigheder (f.eks. politiet eller Finanstilsynet) for at imødegå overtrædelser (fx en kriminel handling som ikke er sket endnu) eller for at sikre berørte personers ret til et forsvar. Andre oplysninger fra indberetningen, som ikke afslører din identitet, videregives kun til personer uden for whistleblowerenheden som led i en opfølgning på indberetningen eller for at imødegå en overtrædelse, som er nævnt i indberetningen.

Din indberetning opbevares så længe, det er nødvendigt og forholdsmæssigt for at opfylde de krav, der følger af dansk lovgivning. Oplysningerne opbevares i hvert fald så længe undersøgelsen pågår. Opbevaringsperioden afhænger af undersøgelsens udfald. Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post efter offentlighedslovens regler. Det betyder, at vi også har pligt til at journalisere din indberetning og vores dialog med dig. Styrelsens sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom. Indberetninger slettes som udgangspunkt fra whistleblowersystemet efter 90 dage, med mindre vi har en legitim grund til fortsat opbevaring.

I forbindelse med at vi behandler dine oplysninger, giver databeskyttelsesforordningen dig en række rettigheder. Du har ret til at bede om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig. I visse tilfælde har du også ret til at bede om at få rettet forkerte oplysninger, ret til at bede om at få slettet oplysninger og ret til at bede om, at whistleblowerenheden begrænser behandlingen af dine oplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du oplyse og bekræfte din identitet, så whistleblowerenheden kan finde dine oplysninger og være sikker på, at oplysningerne ikke sendes til forkerte modtagere.

Statistik for whistleblowerordningen

En gang årligt skal Styrelsen for It og Læring offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerlovens § 27.

Oplysninger for 2023:

 • Der har i 2023 ikke været nogen henvendelser til STIL's whistleblowerenhed.
Sidst opdateret: 22. maj 2024