Hop til indhold

Blandt de digitale løsninger vi driver, vedligeholder og udvikler, er UddannelsesGuiden, eVejledning, Voksenuddannelse.dk og Optagelse.dk blandt nogle af de mest besøgte. Siderne er målrettet unge og voksne, der har brug for vejledning i forbindelse med uddannelsesvalg og uddannelsesmuligheder.

UddannelsesGuiden.dk (UG) er Børne- og Undervisningsministeriets nationale informations- og vejledningsportal, hvor du finder alle offentlige uddannelser og kurser samlet på et sted. UG er også en inspirationsside, hvor du finder beskrivelser af mange forskellige job på arbejdsmarkedet. 

eVejledning er et tilbud om anonym uddannelses-, erhvervs-, og karrierevejledning via digitale medier, der har eksisteret siden 2017. Alle, der har brug for information, inspiration og vejledning om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder kan få vejledning i eVejledning.

Voksenuddannelse.dk er fælles indgang for al voksen- og efteruddannelse. Her finder du aktuel og fyldestgørende information om offentlig voksen- og efteruddannelse i Danmark. Voksenuddannelse.dk retter sig både til virksomheder og kursister.

Optagelse.dk er Børne- og Undervisningsministeriets nationale portal til at søge om optag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Fra november 2021 til sommeren 2023 har vi foretaget en modernisering af Optagelse.dk til ungdomsuddannelserne samt implementeringen af elevfordelingsaftalen fra 2021.

Du kan læse mere om siderne herunder, og dykke mere ned i hver enkel løsning inden på selve siderne.

UddannelsesGuiden henvender sig til uddannelsessøgende på alle niveauer i uddannelsessystemet. Samtidig bruges siden af professionelle i sektoren, for eksempel vejledere, lærere og jobcentermedarbejdere samt uddannelsesinstitutioner.

Information om uddannelser og job

På UddannelsesGuiden kan du finde svar på faktuelle spørgsmål om uddannelse og job. Her findes også information om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark. Desuden findes der information om arbejdsmarkedet og beskrivelser af en lang række job.

Inspiration til uddannelsesvalg

Det er muligt at hente inspiration og støtte til uddannelsesvalget i digitale inspirations- og vejledningsværktøjer. Værktøjerne er interaktive og tænkt som hjælp og støtte til alle, der på egen hånd vil undersøge forskellige uddannelsesmuligheder. Unge og voksne kan få hjælp til at blive selvhjulpne i forbindelse med uddannelsesvalget, opnå valg- og karrierekompetence og på baggrund heraf foretage kvalificerede og informerede uddannelsesvalg.

Styring og udvikling af Uddannelsesguiden.dk

Styrelsen for It og Læring udvikler Uddannelsesguiden løbende ud fra input fra evalueringer og samarbejdspartnere. Der laves løbende en brugerundersøgelse, der belyser brugen af og tilfredsheden med siden.

Læs mere om UddannelsesGuiden (ug.dk)

eVejledning vejleder om uddannelse og karriere på chat, mail, telefon og videomøder og i digitale oplæg. For voksne over 25 år er det også muligt at få procesvejledning i tilbuddet Tjek dit arbejdsliv, hvor man kan aftale tre samtaler med den samme vejleder.

eVejledning har lange åbningstider, så man kan få vejledning både dag, aften og weekend. Som bruger af eVejledning vælger man selv den form og det medie, der passer én bedst.

eVejledning har en unik viden om hele uddannelsessystemet og karrierevalg og unge og voksne kan få vejledning til både de langsigtede planer og de små spørgsmål.

Styring og udvikling af eVejledning

Vi udvikler løbende eVejledning ud fra brugerundersøgelser og vidensopsamling fra vejledningen. Derudover udvikles eVejledning også i relation til nyeste vejledningsteorier. Brugerundersøgelserne gennemføres kontinuerligt, hvor brugerne kan tilkendegive tilfredshed med vejledningen.

Dertil kommer løbende dialog med samarbejdspartnere og øvrige interessenter. eVejledning afholder desuden en gang om året en konference, hvor den digitale vejledning og vejledningsfaglighed generelt er i fokus.

Læs mere om eVejledning (ug.dk)

Portalen indeholder funktioner til kursustilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse og omfatter:

  • guide på forsiden
  • søgekatalog med kurser og uddannelser
  • information der relaterer sig til voksen- og efteruddannelser
  • tilbud om uddannelsesvejledning (eVejledning)

Du kan også finde VEU-kurser, foretage tilmeldinger, søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud for AMU-kurser og få overblik over kursusaktiviteter. Kurserne i portalens kursuskatalog hentes fra de uddannelsesinstitutioner, som udbyder kurserne.

Styring og udvikling af Voksenuddannelse.dk

Styring, udvikling og support af portalen varetages af Styrelsen for It og Læring.

Desuden er der etableret en følgegruppe, der dækker hele området inden for voksen-, efter- og videreuddannelse. Følgegruppen tæller repræsentanter fra blandt andet AC, ATP/AUB, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske A-kasser, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier, Danske HF- og VUC, Danske SOSU-skoler, Fagbevægelsens Hovedorganisation, KL, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Børne-og Undervisningsministeriet. Følgegruppen mødes to gange årligt.

Læs mere om voksenuddannelse.dk (voksenuddannelse.dk)

Ansøgere til ungdomsuddannelser og deres forældre starter ansøgningsprocessen ved at logge på Optagelse.dk med deres MitID. Som forældre underskriver du også barnets ansøgning med MitID. Optagelse.dk vedhæfter automatisk ansøgers eksamens- og prøvebeviser fra 9. og 10. klasse, hvis disse er indsendt til Karakterdatabasen, hvilket gør sig gældende for beviser efter 2018.

Ansøgere til videregående uddannelser søger med deres MitID. Optagelse.dk henter automatisk beviser fra Eksamensdatabasen, hvis du som ansøger har et eksamensbevis fra 2004 eller senere, og beviset er indsendt til Eksamensdatabasen.

Styring og udvikling af Optagelse.dk

Styrelsen for It og Læring driver Optagelse.dk og står for udvikling og vedligehold. På de videregående uddannelsesområder drives og vedligeholdes løsningen for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vi inddrager brugere og interessenter

Optagelse.dk bliver løbende videreudviklet til understøttelse af gældende regler. Det sker med input fra blandt andet brugertest, opsamling af data fra supporthenvendelser og samarbejder med interessenter.

På ungdomsuddannelsesområdet har Børne- og Undervisningsministeriet dialog og samarbejde med blandt andet lederforeningerne, Den Kommunale Ungeindsats og leverandører af studieadministrative systemer. Dialogen med lederforeningerne sker f.eks. i Referencegruppen for studieadministrative systemer. Tilsvarende bliver der afholdt leverandørmøder for leverandører af de studieadministrative systemer.

På det videregående område varetager Uddannelses- og Forskningsstyrelsen dialogen med sektor og brugere med henblik på at understøtte udviklingen.

Læs mere om optagelse.dk (optagelse.dk)

Sidst opdateret: 8. april 2024