Hop til indhold

Denne side rummer en oversigt over de integrationer mellem studieadministrative systemer og centrale systemer, som er omfattet af systemrevisionsbekendtgørelsen, samt links til gældende grænsefladebeskrivelser for integrationerne. 

Grænsefladebeskrivelser for systemer hos STIL publiceres på stil.dk eller på STIL’s supportsite viden.stil.dk. Grænsefladebeskrivelser for systemer hos Uddannelses- og Forskningsministeriet (US 2000) og Miljøstyrelsen (MAB) publiceres på stil.dk, mens grænsefladebeskrivelser ift. Navision Stat og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag publiceres på henholdsvis Økonomistyrelsens hjemmeside oes.dk og på virk.dk.

Nye gældende grænsefladebeskrivelser publiceres løbende på stil.dk eller viden.stil.dk uafhængigt af udstedelsen af nye bekendtgørelser.

Institutionsregisteret

Institutionsregisteret indeholder stamdata om samtlige statsautoriserede institutioner med geografisk placering inden for Danmarks grænser. Institutionerne indberetter selv løbende oplysninger vedrørende den enkelte institution direkte til Institutionsregisteret via webservice eller supportværktøj stillet til rådighed af registeret. Indberettede data bliver valideret og kvalitetssikret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, inden de bliver udstillet i Institutionsregisteret. Når data er blevet udstillet i Institutionsregisteret, agerer registeret som autoritative kilde. Når et studieadministrativt system er tilsluttet registeret, er det muligt for systemet at hente data fra registeret.

Via det nedenstående link kan man finde mere information om Institutionsregisteret, blandt andet brugerhåndbog, webservices, hvilke data der udstilles i registeret samt tilslutning:

Elevdatabasen

Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger til Elevdatabasen vedrørende de enkelte elevers tilhørsforhold til institutioner og uddannelser, til brug for etablering af grunddata til statistisk og administrativ brug i Børne- og Undervisningsministeriet. Elevdatabasen validerer og kvalitetssikrer oplysningerne, inden de distribueres til anvendelse til de gældende formål i Styrelsen for It og Lærings systemer.
Indberetningen omfatter uddannelsesområdet GYM og sker via en webservice stillet til rådighed af Elevdatabasen.

 

CØSA

CØSA håndterer dataudveksling med de lokale studieadministrative systemer (SA-systemer) i forbindelse med udmelding af den centrale uddannelsesmodel til SA-systemerne og indberetning af årselevoplysninger til beregning og udbetaling af ministeriets lovbundne taxametertilskud og tilskud til institutionerne.

Uddannelsesmodellen definerer kodesættet (syntaksen), der skal benyttes, når data skal udveksles mellem SA-systemet og de eksterne systemer, og indeholder det gældende regelgrundlag på struktureret form. Udmelding af uddannelsesmodellen sker ugentligt.

Indberetningen foregår via webservices stillet til rådighed af CØSA og sker kvartalsvis med evt. mellemliggende supplerende eller korrigerende indberetninger.

De nedenstående dokumenter beskriver grænsefladerne mellem de studieadministrative systemer og CØSA for henholdsvis afhentning af uddannelsesmodellen og aktivitetsindberetningerne.

Nærmere oplysninger om udmelding og test af uddannelsesmodellen kan fås ved henvendelse til Styrelsen for It og Læring, Kontor for Studieadministration, Eksamensbeviser og Lærepladser.

Navision Stat

Institutioner på ungdomsuddannelsesområdet anvender Navision Stat som økonomisystem (ØS). Der vil sandsynligvis være et tæt samspil mellem SA-systemet og økonomisystemet, da aktiviteter i SA-systemet medfører indtægts- og udgiftsstrømme i Navision Stat.

Navision Stat tilbyder en rækkes webservices, som kan sikre integration med SA-systemet. Integrationerne understøtter dataudveksling i forbindelse med opkrævning af deltagerbetaling, opfølgning på deltagerbetaling, lønfordeling og omkostningsfordeling. To af integrationerne, Opkrævning af deltagerbetaling og Opfølgning på deltagerbetaling, er obligatoriske at anvende i forbindelse med deltagerbetaling for AMU-kurser og Åben Uddannelse, men er ikke obligatoriske at anvende for de øvrige uddannelsesområder. De øvrige to integrationer, Lønfordeling og Omkostningsfordeling, er ikke obligatoriske at anvende.

Dataudvekslingen sker via webservices stillet til rådighed af Økonomistyrelsen og sker løbende (datadrevet).

Økonomistyrelsens grænsefladebeskrivelser (link hertil nedenfor) omhandler de systemmæssige grænseflader, som de studieadministrative systemer kan benytte til integration med Navision Stat til de nævnte formål.

Datavarehuset

Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger om de enkelte elevers uddannelsesforløb, studieretning, klassetrin og aflagte eksaminer til brug for uddannelsesstatistik til præsentation i ministeriets Datavarehus. Indberetningen sker til STIL, som validerer og kvalitetssikrer data, inden de anvendes til statistik og præsenteres i datavarehuset og evt. leveres videre til Danmarks Statistik.

Indberetningen sker via webservices stillet til rådighed af Datavarehuset, som dækker henholdsvis GYM-området, AVU-området, EUD-området, AMU-området og FGU-området.

De nedenstående dokumenter beskriver de datastrukturer og webservices, som anvendes ved indberetningen.

Eksamensdatabasen

Uddannelsesinstitutionerne indberetter endelige karakterer og eksamensbeviser for en række ungdomsuddannelser til Eksamensdatabasen til anvendelse blandt andet i forbindelse med optagelse på videregående uddannelser. Indberetningen omfatter aktuelt områderne GYM, EUD og FGU.

Indberetningen sker via webservices stillet til rådighed af Eksamensdatabasen og sker løbende (datadrevet).

De nedenstående dokumenter beskriver strukturen og indberetningsmåden for indberetningen.

Uddannelsesinstitutioner, som afholder AMU-kurser, herunder enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, skal indberette bevisoplysninger for kursisterne til Eksamensdatabasen. Oplysningerne anvendes blandt andet til udstedelse af digitale AMU-beviser og kan tilgås af kursisterne via Min kompetencemappe.

Indberetningen sker via webservices stillet til rådighed af Eksamensdatabasen.

Det nedenstående dokument beskriver strukturen og indberetningsmåden for indberetningen.

AMU-bevisarkivet

AMU-bevisarkivet omfatter AMU-beviser, som har været udstedt før den 1. januar 2020, og for hvilke grundlaget for beviserne har været opbevaret i STIL’s centrale systemer. Hvis et uddannelsesbevis bortkommer, skal institutionerne kunne hente et nyt bevis i AMU-bevisarkivet baseret på deltagerens personnummer og udskrive det.

Det nedenstående dokument beskriver fremgangsmåden for afhentning af beviser i bevisarkivet.

Optagelse.dk

Uddannelsessøgende anvender Optagelse.dk til digital ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser. De studieadministrative systemer på ungdomsuddannelsesområdet skal  hente ansøgningsdata fra Optagelse.dk.

Afhentningen sker via webservices stillet til rådighed af Optagelse.dk og sker løbende (datadrevet).

Grænsefladerne for afhentning af ansøgninger til ungdomsuddannelser kan findes på følgende web-side:

US2000 (SU)

Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger om elevers og kursisters uddannelsesaktivitet til Uddannelses- og Forskningsministeriets udbetalings­system US2000 til brug for behandling af SU-ansøgninger, herunder indberetning af påbegyndelses- og ophørsoplysninger til det separate system Ungdomsuddannelsesdatabasen.

Indberetningen sker via webservices stillet til rådighed af Uddannelses- og Forskningsministeriet og sker løbende (datadrevet).

Det nedenstående dokument beskriver reglerne for uddannelsesinstitutionernes indberetning af uddannelsesdata og data i forbindelse med gennemførelse af indskrivningskontrol og studieaktivitetskontrol for uddannelsessøgende i SU-støtteberettigende uddannelser til US2000-systemet samt reglerne for datakommunikationen mellem SA-systemer og US2000.

Ungedatabasen

Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger om unge 15-29-åriges uddannelsesaktiviteter til Ungedatabasen, som giver et samlet overblik over unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus og som stiller disse data til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentre, så de kan optimere deres indsats i forhold til de unge.

Indberetningen sker via webservices stillet til rådighed af Ungedatabasen og sker løbende (datadrevet).

De nedenstående dokumenter beskriver strukturen for indberetning af uddannelseshændelser fra SA-systemerne til Ungedatabasen samt hentning af øvrige uddannelseshændelser fra Ungedatabasen. 

UddannelsesGuiden

Uddannelsesinstitutionerne indberetter deres uddannelsesudbud til UddannelsesGuiden, som indeholder oplysninger om det aktuelle udbud på en række uddannelsesområder. Indberetningen omfatter kun AVU-området, idet oplysninger om udbud på de øvrige uddannelsesområder hentes automatisk af UddannelsesGuiden fra øvrige centrale systemer.

Indberetningen sker i UddannelsesGuiden via filupload og sker løbende efter behov.

Det nedenstående dokument indeholder en beskrivelse af import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer inkl. filformat.

XPRS

XPRS er et centralt system til prøve- og eksamensadministration på ungdomsuddannelsesområdet. Som grundlag for administrationen modtager de studieadministrative systemer den prøverelaterede uddannelsesmodel fra XPRS. Desuden indberetter de oplysninger om elever, kursister, prøver, eksaminatorer og censorer til XPRS. 

Indberetningen sker via webservices stillet til rådighed af XPRS og sker løbende (datadrevet).

Det nedenstående dokument beskriver grænsefladerne for de studieadministrative systemers dataudveksling med XPRS.

Lærepladsen.dk

Lærepladsen.dk er det elektroniske mødested for unge, der søger en læreplads, og virksomheder, der søger lærlinge.

Uddannelsesinstitutionerne skal indberette oplysninger til Lærepladsen.dk om unge, som er i lære, herunder fraværsoplysninger og svendeprøveoplysninger. Desuden skal institutionerne afhente oplysninger om lærepladsforhold fra Lærepladsen.dk. 

Indberetningen sker via webservices stillet til rådighed af Lærepladsen.dk.

De nedenstående dokumenter beskriver strukturer og webservices for de enkelte integrationer.

AUB

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) hos ATP træffer afgørelser om udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag, herunder lønrefusion, befordringstilskud, kost- og logirefusion samt andre ydelser og bidrag omfattet af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med tilhørende bekendtgørelser.

De studieadministrative systemer skal indberette oplysninger til AUB vedrørende elevers skoleophold samt kost- og logiophold, herunder også uddannelsesoplysninger. Indberetningen skal ske via AUB’s webservices.

AUB stiller to forskellige webservices til rådighed – én for indberetning af oplysninger om skoleophold og én for indberetning af oplysninger om FGU-virksomhedspraktik. For at blive opkoblet til de to webservices, skal leverandøren af det studieadministrative system underskrive en tilslutningsaftale med AUB.

AUB’s grænsefladebeskrivelse for de to webservices er tilgængelig på nedenstående hjemmeside:

MAB

Uddannelsesinstitutioner skal indberette oplysninger om prøveresultater for udvalgte AMU-kurser og EUD-uddannelsesforløb til Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) som grundlag for udstedelse af autorisationer til anvendelse af bekæmpelsesmidler.

Indberetningen sker via webservices stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Det nedenstående dokument beskriver strukturen og indberetningsmåden for indberetningen.

Netprøver.dk

Netprøver.dk er en portal til digital prøveafvikling, som anvendes til alle gymnasiale uddannelser i Danmark. Netprøver.dk tilbyder, at de studieadministrative systemer på institutioner med gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) kan afhente karakterer, der er afgivet af bedømmere på de skriftlige prøver, som Netprøver.dk understøtter.

Det nedenstående dokument beskriver grænsefladen for afhentning af karakterer fra Netprøver.dk.

Voksenuddannelse.dk

Voksenuddannelse.dk er en national oversigtsportal for voksen- og efteruddannelse. På portalen kan virksomheder og kursister finde uddannelser og kurser, foretage tilmeldinger til AMU-kurser og Åben Uddannelse, ansøge digitalt om VEU-godtgørelse og befordringstilskud i forbindelse AMU-kursusdeltagelse samt få overblik over kursusaktiviteter og status for ansøgninger.

Voksenuddannelse.dk udstiller en række webservices, så institutionernes studieadministrative systemer løbende kan udveksle oplysninger med portalen. Uddannelsesinstitutionerne kan indberette institutionsmæssige stamoplysninger og oplysninger om uddannelses- og kursusudbud samt udveksle oplysninger om kursustilmeldinger og kursustilstedeværelse med portalen.

Det nedenstående link henviser til grænsefladebeskrivelser for Voksenuddannelse.dk på STIL’s supportsite, viden.stil.dk.

Unilogin

Uddannelsesinstitutionerne indberetter løbende stamoplysninger til Unilogin for elever inkl. værger/kontaktpersoner, for medarbejdere samt for grupper af elever og medarbejdere. Efter den første indberetning for en person opretter Unilogin brugernavn og førstegangsadgangskode til Unilogin og returnerer disse til institutionernes studieadministrative system.

Oprettede grupper bruges i skolernes infrastruktur (fx Active Directory) og af udbydere i forbindelse med tildeling af adgang til tjenester.

Det nedenstående link henviser til Unilogins beskrivelse af indberetningsgrænsefladen (som set fra Unilogins side er en import-webservice) samt øvrig relevant information om brug af grænsefladen. Beskrivelsen og informationen ligger på STIL’s supportsite, viden.stil.dk.

Sidst opdateret: 25. august 2023