Styrelsen for It og Læring stiller som databehandler den digitale identifikationsløsning UNI-Login til rådighed for institutionerne på undervisningsområdet til brug for styring af elevers, forældres og medarbejderes adgangsrettigheder til pædagogiske og administrative tjenester. UNI-Login bruges som identifikationsløsning ved en lang række digitale tjenester på undervisningsområdet, såsom de nationale test, ministeriets digitale prøveafviklingssystem, de nationale trivselsmålinger m.v. Endvidere bruges UNI-Login i institutionernes egne lokale løsninger, såsom digitale læremidler og digitale lærings- og samarbejdsløsninger.

Da UNI-Login anvendes til styring af adgangsrettigheder – f.eks. i forbindelse med digitale prøver – er det vigtigt, at der kan ske en entydig identifikation af den pågældende bruger.

Dataklassifikation

De oplysninger, der behandles i UNI-Login-systemet, er alene almindelige personoplysninger: Dvs. identifikationsoplysninger om bl.a. navn, adresse, telefonnumre, e-mail, cpr-numre, uddannelsesoplysninger (f.eks. skole, afdeling, klasse) om elever og kontaktpersoner (f.eks. forældre eller værger) samt om medarbejdere ved institutionerne. Der behandles ikke følsomme personoplysninger i UNI-Login-systemet.

Den dataansvarliges ansvar

Institutionerne er dataansvarlige.Det er institutionens ansvar at sikre, at følsomme personoplysninger eller private oplysninger ikke bliver registreret i UNI•Login-systemet. Det er ligeledes institutionen der står for styring og administration af tildeling af adgange og rettigheder til egne brugere samt den periodiske kontrol og revurdering af de tildelte adgange.

Institutionerne vedligeholder i overvejende grad UNI•Login via deres lokale skole- og studieadministrative systemer. Tjenesteudbydere og offentlige myndigheder kobler sig på UNI•Login-systemet via standardiserede webservices. Hovedparten af tjenesteudbyderne, der tilkobler sig UNI-Login er private tjenesteudbydere, som efter aftale med institutionerne, via UNI•Login, anvender institutionernes data til de formål, der er aftalt med institutionen. Et eksempel på en tjenesteudbyder er et forlag, som anvender oplysninger om elever og læreres navne og klassetilhørsforhold i deres digitale løsning.

UNI•Login-systemet er indrettet således, at en administrator fra hver institution i systemet skal markere, hvilke tjenester UNI•Login skal kunne bruges som digital identifikationsløsning i forhold til, og derved få adgang til oplysningerne i UNI•Login. Tilsvarende kan en rettighed let fjernes igen, ligesom den enkelte skole let kan få et overblik over, hvilke tjenester, der er tildelt rettigheder. Markeringen er den instruks, der sikrer, at Styrelsen for It og Læring må give en tjeneste adgang til institutionens oplysninger i UNI•Login. Ud over markeringen (instruksen), skal den enkelte institution indgå en databehandleraftale med den tjenesteudbyder (eksempelvis et forlag) der skal anvende identifikationsløsningen.

Den enkelte institution skal jf. Vejledningsloven § 15 g ikke indgå en databehandleraftale med Styrelsen for It og Læring.

Databehandlerens ansvar

Som databehandler forpligter Styrelsen for It og læring sig til at overholde Persondatalovens bestemmelser om behandling af personoplysninger jævnfør bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000.

Som databehandler handler Styrelsen for It og Læring alene efter instruks fra den dataansvarlige institution jf. Persondatalovens paragraf 41, stk. 1. Det er således Styrelsen for It og Lærings ansvar at træffe de i Personlovens paragraf 41, stk. 3 nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes.

Endvidere skal Styrelsen for It og Læring sikre, at personoplysningerne ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbrug eller behandles i strid med reglerne i Persondataloven. Herunder er det Styrelsen for It og Lærings ansvar at sikre, at der kun tildeles adgang til Styrelsen for It og Lærings personale ud fra et arbejdsbetinget behov.

Reglerne for behandlingssikkerheden er udmøntet i Datatilsynets Vejledning til bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning udarbejdet d. 22. marts 2001, samt ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige sektor” af 22. marts 2001, der begge ligeledes gælder for databehandler jf. bekendtgørelsens paragraf 7.

Såfremt Styrelsen for It og Læring benytter underleverandører hæfter Styrelsen for It og Læring for underleverandørers forhold på samme måde som for egne forhold. Al kommunikation mellem den dataansvar-lige og underleverandører foretages via Styrelsen for It og Læring. Styrelsen for It og Læring skal påse, at underleverandører træffer de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, og skal føre kontrol med underleverandørens informationssikkerhedsstyring. Styrelsen for It og Læring implementerer nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger med udgangspunkt i en it-risikovurdering, ISO27001 samt lovgivningsmæssige krav. Styrelsen for It og Læring foretager løbende vurderinger af, om trusselsbilledet ændrer sig og foretager på baggrund heraf eventuelle justeringer af sikkerhedsforanstaltningerne.

Databehandlers anvendelse af oplysninger fra UNI•Login

Styrelsen for It og Læring kan anvende oplysninger fra UNI•Login i de tilfælde, hvor en sådan anvendelse er fastsat ved lov eller bekendtgørelse, til statistikformål, complianceanalyser, lovbestemt afrapportering og lignende. I det omfang Styrelsen for It og Læring anvender personoplysninger til egne formål, bliver Styrelsen for It og Læring dataansvarlig for disse anvendelser.

Kontrol af databehandleren

Rigsrevisionen kontrollerer Styrelsen for It og Lærings informationssikkerhedsstyring herunder kontrollen af eventuelle underleverandører. Styrelsen for It og Lærings Kontor For It-sikkerhed og Databeskyttelse foretager derudover et årligt sikkerhedseftersyn af UNI-Login-systemet.

Styrelsen for It og Læring skal endvidere på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet, jf. punkt 7 i Datatilsynets sikkerhedsvejledning nr. 37 af 2. april 2001. Dette vil ske ved henvisning til Rigsrevisionens årsberetning, hvor eventuelle anmærkninger vil fremgå samt ved henvisning til Styrelsen for It og Lærings hjemmeside, hvor Styrelsens årlige sikkerhedseftersyn offentliggøres.

Når brugeren logger på en tjeneste med sit UNI•Login, bliver hun ’autentificeret’, dvs. systemet dokumenterer over for tjenesten, at brugeren er den, hun siger, hun er.
Autentifikation omfatter:

 • UNI•Login autentifikation af medarbejdere og elever
 • UNI•Login med NemID
 • UNI•Login autentifikation af forældre.

Når brugeren er autentificeret af tjenesten, kan tjenesten anvende UNI•Logins autorisationsservices til at styre, hvad hun får adgang til. Autorisation omfatter:

 • Autorisationsstyring (ws05/wsiAUTOR)
 • Licensstyring (ws03/wsaLICENS)
 • Administration af projektgrupper (ws15/wsaGRUPPE)
 • Information om projektgrupper, deres medlemmer og licenser (ws16 /wsiUDBYDER)
 • Information om grupper, deres medlemmer og licenser (ws22/wsiINST)
 • Information om slutbrugers kontaktpersoner (ws71/wsiBRUGER).

Den enkelte institution er registreringsmyndighed i UNI•Login. Institutionerne administrerer data i UNI•Login via importer fra deres elevadministrative systemer til UNI•Login. Det er også institutionerne der styrer, hvordan data fra UNI•Login eksporteres til andre systemer via UNI•Login.

 • UNI•Login Eksport (ws17/wsiEKSPORT)
 • UNI•Login Import (ws10/wsaIMPORT)

Grafiske brugergrænseflader (GUI’s):

Sidst opdateret: 12. august 2019