Hop til indhold

Sønderborg, Horsens, Kalundborg og Aalborg kommuner er udpeget til at deltage i et forsøgs-og udviklingsprojekt med fjernundervisning i folkeskolen. Projektet skal udforske, om assisteret fjernundervisning kan bruges til at øge kvaliteten af undervisningen i områder af landet, hvor det vanskeligt at kompetencedække.

Projektet er et af initiativerne i aftalen mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark fra februar 2016.

De fire kommuner bidrager med tilsammen fem forsøg:

Sønderborg Kommune vil blandt andet arbejde med at bruge webinarer til faglig kvalificering og inspiration for lærerne, og her vil man også udvikle et didaktisk format for brug af webi-narer og en skaleringsmodel.

Horsens Kommune vil blandt andet samarbejde med skoler i Kenya og Grønland i et projekt, der spænder fra inklusion over kompetencedækning til engelsk og interkulturel relations-skabelse. Desuden deltager Horsens Kommune med projektet ”Et fag i knibe”, som skal afsøge, hvordan undervisningen i små fag kan deles mellem flere skoler.

I Kalundborg Kommune forventer forsøgsdeltagerne blandt andet, at de kan styrke elevernes faglighed ved at bruge fjernundervisning til at udnytte lærernes individuelle kompetencer på tværs af skolerne.

Aalborg Kommune har, i samarbejde med UCN’s pædagoguddannelse, valgt at fokusere på pædagogernes rolle i undervisningen ved at udvikle konkrete modeller for digitalt under-støttet undervisning, hvor en lærer samarbejder med en pædagog som læringsfacilitator.

Styrelsen for it og læring har bedt Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet om at følge projektet og samarbejde om tilrettelæggelsen af undervisning, evaluering og implementering med de fire kommuner. Projektet er blevet til på baggrund af en indledende rapport fra Teknologisk Institut, og forsøgene skal foregå i skoleåret 2017/2018.

Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark

Forsøget med fjernundervisning har baggrund i Aftale mellem den davæ-rende Venstreregering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-vative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark fra 9. februar 2016. Aftalen indeholder en række initiativer til gavn for vækst og udvik-ling i hele Danmark, et af dem dette initiativ om forsøg med fjernunder-visning i folkeskolen.

Aftaleteksten lyder: ”Der er visse steder i landet, hvor det kan være svært at tiltrække lærere med de rette uddannelseskompetencer. Fjernunder-visning kan være med til at styrke kvaliteten på skoler i yderområder, hvor det ikke kan lade sig gøre at rekruttere uddannede lærere i alle fag.”