Hop til indhold

Kontor for Økonomi og Ledelsesbetjening

Kontorchef Nanna Skriver Dall

Nanna Skriver Dall

Kontorets hovedopgaver
 • Varetager løbende minister- og direktionsbetjening
 • Tovholder for tværgående initiativer i styrelsen, eksempelvis politiske initiativer og fællesoffentlige samarbejder
 • Ansvar for styrelsens økonomi og it-porteføljestyring

Kontor for It-sikkerhed og Digitalisering

Kontorchef Anders Rokkjær

Kontorchef Anders Rokkjær

Kontorets hovedopgaver
 • Fastlægge ensartede retningslinjer for sikkerhed i ministeriets it-systemer samt opretholde procedurer og beredskabsplaner for beskyttelse af data
 • Understøtte produkt- og dataansvarliges brug af løsninger og være indgang for og håndtere henvendelser fra eksterne vedr. anvendelse af data i ministeriets it-systemer og datasamlinger
 • Varetage de juridiske aspekter i forbindelse med it-sikkerhed og databeskyttelse og relationen til Datatilsynet
 • Koordinere projekter og opsamle viden vedr. skolernes og institutionernes arbejde med it, digitalisering og data samt afholde Danmarks Læringsfestival

Kontor for Digital Vejledning og Support

Kontorchef Stine Sønberg Madsen

Kontorchef Stine Sønberg Madsen 

Kontorets hovedopgaver
 • Digitale vejledningstilbud, herunder eVejledning på digitale medier og eVejledning.dk
 • Support til brugerne af ministeriets administrative systemer, portaler og tjenester
 • At gøre det nemt for brugerne at anvende ovenstående systemer eksempelvis gennem afvikling af webinars, udvikling af vejledninger og vidensløsninger

Kontor for Institutioner, Login og Tilskud

Kontorchef Klaus Østergaard Jensen

Kontorchef Klaus Østergaard Jensen 

Kontorets hovedopgaver
 • Udvikle og vedligeholde institutionsregisteret
 • Udvikle og vedligeholde Unilogin og skolegrunddata, der bliver brugt til at identificere og autorisere forældre, elever og ansatte i de digitale løsninger på skoleområdet
 • Sikre digital understøttelse af administrationen af taxametertilskud til institutionerne

Kontor for Studieadministration, Eksamensbeviser og Lærepladser

Kontorchef Signe Rønn Sørensen

Kontorchef Signe Rønn Sørensen

Kontorets hovedopgaver
 • Understøtte uddannelsernes frie valg af studieadministrative systemer gennem information, rådgivning og standardisering af dataudveksling mellem Ministerets it-løsninger og skolernes leverandører
 • Understøtte lærepladsområdet i erhvervsuddannelsessektoren med it-understøttelse, dataudveksling og information
 • Indsamle og udstille prøve- og eksamensresultater for grundskole, EUD, AMU og FGU
 • Husdrift i Aarhus og administrative opgaver

Kontor for Dataudveksling og Optagelse

Kontorchef Anne-Marie Pedersen

Anne-Marie Pedersen

Kontorets hovedopgaver
 • Udvikle og vedligeholde en indgang for sektoren og sektorens leverandører til dataudveksling med ministeriets it-løsninger og indbyrdes mellem leverandørerne
 • Give adgang til grunddata om den enkelte elev
 • Digital understøttelse af ansøgningsprocessen for de 200.000 ansøgere, som hvert år søger om optagelse på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse

Kontor for Uddannelsesportaler

Kontorchef Mette Holm Simonsen

Kontorchef Mette Holm Simonsen

Kontorets hovedopgaver
 • Sikrer en god og relevant understøttelse af brugerne i forbindelse med deres valg af uddannelse samt i deres overgange i uddannelsessystemet
 • Kontoret udvikler til dette formål brugervenlige selvbetjeningsløsninger og guides samlet i portaler rettet mod målgruppernes behov, herunder digitaliseres også administrative processer på VEU-området mm.

Kontor for Prøver og Digital Arbejdsplads

Kontorchef Søren Nielsen

Kontorchef Søren Nielsen

Kontorets hovedopgaver
 • Koordinering og vedligeholdelse af institutions- og borgervendte it-systemer vedr. digitale tests og prøver
 • Ansvar for udvikling af it løsninger relateret til tests, prøver og eksamener på ministeriets ressortområde
 • Ansvar for ministeriets interne administrations- og kontorrettede it-systemer, herunder udvikling og vedligehold

Kontor for Dataudvikling

Kontorchef Jesper Lund

Jesper Lund

Kontorets hovedopgaver
 • Udvikling af dataområdet, herunder drive større dataudviklingsopgaver og fastlægge en fælles data governance
 • Udvikling af infrastrukturdata, bedre udnyttelse og kvalitet af data mv.
 • Udvikling, drift og vedligehold af ministeriets datavarehus

Kontor for Data på Dagtilbud og Grundskole

Kontorchef Jacob Hartmann Sørensen

Jacob Hartman Sørensen
Kontorets hovedopgaver
 • Indsamling, kvalitetssikring, bearbejdning og formidling af data for grundskoler og dagtilbud
 • Udarbejdelse af analyser og modelberegninger for disse områder, eksempelvis fra det nationale testsystem, samt deltagelse i nye udviklingsopgaver
 • Offentliggørelse af data for disse områder i ministeriets datavarehus
 • Planlægning og gennemførelse af surveys på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet

Kontor for Data på Ungdomsuddannelser og VEU

Kontorchef Mia Aistrup

Kontorets hovedopgaver
 • Indsamling, kvalitetssikring, bearbejdning og formidling af data for ungdomsuddannelser, den forberedende grunduddannelse og voksen- og efteruddannelsesområdet
 • Udarbejdelse af analyser og modelberegninger for disse områder samt deltagelse i nye udviklingsopgaver
 • Offentliggørelse af data for disse områder i ministeriets datavarehus

Kontor for Applikationsdrift

Kontorchef Mai-Britt Brun Schor (pr. 15. august 2021)

Mai-Britt Bruun Schor

Kontorets hovedopgaver
 • Sikre stabil og sikker drift af alle ministeriets it-systemer
 • En række tværgående opgaver i forhold til automatisering, sikkerhed og teknologivalg

Kontor for Infrastruktur og Indkøb

Kontorchef Michael Viskum

Michael Viskum

Kontorets hovedopgaver
 • Sikre professionel infrastruktur til ministeriets it-systemer
 • Varetage STILs indkøbsfunktion, herunder leverandør- og kontraktstyring

Serviceenhederne

Servicechef Ida Jørgensen

Kontorets hovedopgaver
 • Reception og vagt
 • Indkøb- og mødeforplejning
 • Håndværkerbestilling, fejlmeldinger og flytninger
Sidst opdateret: 19. november 2021