Hop til indhold

Kontor for Digitalisering

Kontorchef Nanna Skriver Dall
Kontorets hovedopgaver
 • Koordinering af styrelsens bidrag til de større politiske initiativer og it-understøttelse af reformer
 • Varetagelse af løbende minister- og direktionsbetjening
 • Bidrag til initiativer i en række tværministerielle samarbejder

Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse

Kontorchef Anders Rokkjær

Kontorchef Anders Rokkjær

Kontorets hovedopgaver
 • Fastlægge ensartede retningslinjer for sikkerhed i koncernens it-systemer samt opretholde procedurer og beredskabsplaner for beskyttelse af data
 • Understøtte produkt- og dataansvarliges brug af løsninger og være indgang for og håndtere henvendelser fra eksterne vedr. anvendelse af data i STIL's systemer og datasamlinger
 • Varetage de juridiske aspekter i forbindelse med it-sikkerhed og databeskyttelse og relationen til Datatilsynet.

Kontor for Digital Vejledning og Support

Kontorchef Stine Sønberg Madsen (barselsorlov)

Kontorchef Stine Sønberg Madsen

Konstitueret kontorchef Michael Viskum
Kontorets hovedopgaver
 • Udviklingen af digitale vejledningstilbud eksempelvis eVejledning.dk, Uddannelsesguiden.dk
 • Artikler og værktøjer på Uddannelsesguiden.dk og eVejledning på digitale medier
 • Support til brugerne af ministeriets administrative systemer, portaler og tjenester
 • At gøre det nemt for brugerne at anvende ovenstående systemer eksempelvis gennem afvikling af webinars, udvikling af vejledninger og vidensløsninger.

Kontor for administration af Porteføljer, Uddannelse og Brugere

Kontorchef Klaus Østergaard Jensen

Kontorchef Klaus Østergaard Jensen 

Kontorets hovedopgaver
 • Tilvejebringer data om unges uddannelses- og jobaktiviteter.
 • Sikrer at elever og tjenesteudbydere kan anvende digitale identiteter i undervisningssektoren afstemt i forhold til sektorens særlige behov
 • Understøtter uddannelsesmodellen, udbetaling af tilskud på grundlag heraf, samt tilsynet med institutionerne
 • Tilvejebringer overblik over og rapportering på STILs samlede projekt- og produktportefølje, herunder vedligeholder tilhørende modeller.

Kontor for Infrastruktur, Praktik og Aarhus Sekretariatet

Kontorchef Signe Rønn Sørensen

Kontorchef Signe Rønn Sørensen

Kontorets hovedopgaver
 • Sikring af åben og standardiseret adgang for sektoren og sektorens leverandører til dataudveksling med ministeriets it-løsninger og indbyrdes mellem leverandørerne, herunder udfasning af EASY.
 • Koordinering, udvikling og vedligeholdelse af institutions- og borgervendte it-systemer vedr. praktik på erhvervsuddannelserne
 • Udvikle og vedligeholder centrale infrastrukturkomponenter i Styrelsen
 • Udføre administrative opgaver og give støtte til projekter og større driftsopgaver.

Kontor for Grunddata, Udviklingsstøtte og Optagelse

Kontorchef Anne-Marie Pedersen

Anne-Marie Pedersen

Kontorets hovedopgaver
 • Give adgang til grunddata om den enkelte elev, herunder elevens resultater i forbindelse med gennemførte uddannelser.
 • Digital understøttelse af ansøgningsprocessen for de 200.000 ansøgere, som hvert år søger om optagelse på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Professionalisering af STILs produktudvikling med særlig fokus på øget agilitet og en sammenhængende brugeroplevelse.

Kontor for Uddannelsesportaler

Kontorchef Mette Holm Simonsen

Kontorchef Mette Holm Simonsen

Kontorets hovedopgaver
 • Sikrer en god og relevant understøttelse af brugerne i forbindelse med deres valg af uddannelse samt i deres overgange i uddannelsessystemet
 • Kontoret udvikler til dette formål brugervenlige selvbetjeningsløsninger og guides samlet i portaler rettet mod målgruppernes behov, herunder digitaliseres også administrative processer på VEU-området mm.

Kontor for Prøver og Digital Arbejdsplads

Kontorchef Søren Nielsen

Kontorchef Søren Nielsen

Kontorets hovedopgaver
 • Koordinering og vedligeholdelse af institutions- og borgervendte it-systemer vedr. digitale tests og prøver
 • Ansvar for udvikling af it løsninger relateret til tests, prøver og eksamener på UVM’s ressortområde
 • Ansvar for ministeriets interne administrations- og kontorrettede it-systemer, herunder udvikling og vedligehold.

Kontor for Dataudvikling

Kontorchef Jesper Lund

Jesper Lund

Kontorets hovedopgaver
 • Udvikling af dataområdet, herunder drive større dataudviklingsopgaver og fastlægge en fælles datagovernance
 • Udvikling af infrastrukturdata, bedre udnyttelse og kvalitet af data mv.
 • Udvikling, drift og vedligehold af ministeriets datavarehus.

Kontor for Data på Dagtilbud og Grundskole

Kontorchef Jacob Hartmann Sørensen
Kontorets hovedopgaver
 • Indsamling, kvalitetssikring, bearbejdning og formidling af data for grundskoler og dagtilbud
 • Udarbejdelse af analyser og modelberegninger for disse områder, eksempelvis fra det nationale testsystem, samt deltagelse i nye udviklingsopgaver
 • Offentliggørelse af data for disse områder i ministeriets datavarehus.

Kontor for Data på Ungdomsuddannelser og VEU

Kontorchef Mia Aistrup

Kontorets hovedopgaver
 • Indsamling, kvalitetssikring, bearbejdning og formidling af data for ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelsesområdet
 • Udarbejdelse af analyser og modelberegninger for disse områder samt deltagelse i nye udviklingsopgaver
 • Offentliggørelse af data for disse områder i ministeriets datavarehus.

Kontor for Økonomi og Administration

Kontorchef Jesper Nielsen

Jesper Nielsen

Kontorets hovedopgaver
 • Styrelsens økonomi
 • Tværgående støttefunktioner.

Kontor for It-drift

Konstitueret kontorchef Morten Jürs Rasmussen 
Kontorets hovedopgaver
 • Leverandørstyring, koordinering og rådgivning indenfor it og it-sikkerhedsområdet
 • Sikre stabil og sikker drift af it-systemerne, herunder sourcing til Statens It og varetagelse af applikationsdriften
 • Udforme og implementere it-driftsplatform og arkitektur

Sekretariaterne

Kontorchefer Nanna Skriver Dall (København) og Signe Rønn Sørensen (Aarhus)
Kontorets hovedopgaver
 • Udføre administrative opgaver
 • Støtte til projekter og større driftsopgaver.

Serviceenhederne

Servicechef Ida Jørgensen
Kontorets hovedopgaver
 • Reception og vagt
 • Indkøb- og mødeforplejning
 • Håndværkerbestilling, fejlmeldinger og flytninger.
Sidst opdateret: 4. marts 2021