Hop til indhold

Kontor for It-sikkerhed og Digitalisering

Kontorchef Anders Rokkjær

Kontorchef Anders Rokkjær

Kontorets hovedopgaver
 • Fastlægge ensartede retningslinjer for sikkerhed i ministeriets it-systemer samt opretholde procedurer og beredskabsplaner for beskyttelse af data
 • Understøtte produkt- og dataansvarliges brug af løsninger og være indgang for og håndtere henvendelser fra eksterne vedr. anvendelse af data i ministeriets it-systemer og datasamlinger
 • Varetage de juridiske aspekter i forbindelse med it-sikkerhed og databeskyttelse og relationen til Datatilsynet
 • Koordinere projekter og opsamle viden vedr. skolernes og institutionernes arbejde med it, digitalisering og data samt afholde Digitaliseringsdage

Kontor for Digital Vejledning & Arbejdspladsunderstøttelse

Kontorchef Stine Sønberg Madsen

Kontorchef Stine Sønberg Madsen 

Kontorets hovedopgaver
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning via digitale medier målrettet unge, voksne, virksomheder og professionelle
 • Inspirations- og refleksionsværkstøjer til understøttelse af uddannelses- og erhvervsvalg
 • Sikre drift og vedligehold af grundskolesektorens materialeplatforme 
 • Digital understøttelse af ministeriets arbejdsgange
 • Varetagelse af arkiv, indkøb og Facility Management på vegne af ministeriets matrikler i København

Kontor for Administration af Tilskud

Kontorchef Sanne Maaløe-Andersen

Kontorets hovedopgaver
 • Sikre digital understøttelse af administrationen af taxametertilskud til institutionerne
 • Sikre digital understøttelse af indberetning af regnskabsinformation fra institutionerne

Kontor for Studieadministration, Eksamensbeviser og Lærepladser

Kontorchef NN 

Kontorets hovedopgaver
 • Understøtte uddannelsernes frie valg af studieadministrative systemer gennem information, rådgivning og standardisering af dataudveksling mellem Ministeriets it-løsninger og skolernes leverandører
 • Understøtte lærepladsområdet i erhvervsuddannelsessektoren med it-understøttelse, dataudveksling og information
 • Indsamle og udstille prøve- og eksamensresultater for grundskole, EUD, AMU og FGU
 • Husdrift i Aarhus og administrative opgaver

Kontor for Dataudveksling og Optagelse

Kontorchef Anne-Marie Pedersen

Anne-Marie Pedersen

Kontorets hovedopgaver
 • Digital understøttelse af ansøgnings- og fordelingsprocessen for de ca. 200.000 ansøgere, som hvert år søger om optagelse på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse

Kontor for Login, Ungeindsatser & VEU

Kontorchef Mette Holm Simonsen

Kontorchef Mette Holm Simonsen

Kontorets hovedopgaver
 • Udvikle og vedligeholde Unilogin, der bruges til at identificere og autorisere forældre, elever og ansatte i de digitale løsninger på børne- og undervisningsområdet
 • Udvikle og vedligeholde registre, hvis data bruges på centrale områder i sektoren, herunder Institutionsregisteret, Ungedatabasen og Dagtilbudsregisteret
 • Udvikle selvbetjeningsløsninger og guides samlet i portaler rettet mod VEU-område samt digitalisering af administrative processer på området

Kontor for Test, Prøver & Support

Kontorchef Søren Nielsen

Kontorchef Søren Nielsen

Kontorets hovedopgaver
 • Koordinering og vedligeholdelse af institutions- og borgervendte it-systemer vedr. digitale tests og prøver
 • Ansvar for udvikling af it løsninger relateret til tests, prøver og eksamener på ministeriets ressortområde
 • Support, omstilling og vejledning til brugerne af ministeriets it-systemer, kommunikations- og videoløsninger, portaler og tjenester. 

Kontor for Dataudvikling

Kontorchef Jesper Lund

Jesper Lund

Kontorets hovedopgaver
 • Udvikling af dataområdet, herunder drive større dataudviklingsopgaver og fastlægge en fælles data governance
 • Udvikling af infrastrukturdata, bedre udnyttelse og kvalitet af data mv.
 • Udvikling, drift og vedligehold af ministeriets datavarehus

Kontor for Data på Dagtilbud og Grundskole

Kontorchef Jacob Hartmann Sørensen

Jacob Hartman Sørensen
Kontorets hovedopgaver
 • Indsamling, kvalitetssikring, bearbejdning og formidling af data for grundskoler og dagtilbud
 • Udarbejdelse af analyser og modelberegninger for disse områder, eksempelvis fra det nationale testsystem, samt deltagelse i nye udviklingsopgaver
 • Offentliggørelse af data for disse områder i ministeriets datavarehus
 • Planlægning og gennemførelse af surveys på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet

Kontor for Data på Ungdomsuddannelser og VEU

Kontorchef Mia Aistrup

Kontorets hovedopgaver
 • Indsamling, kvalitetssikring, bearbejdning og formidling af data for ungdomsuddannelser, den forberedende grunduddannelse og voksen- og efteruddannelsesområdet
 • Udarbejdelse af analyser og modelberegninger for disse områder samt deltagelse i nye udviklingsopgaver
 • Offentliggørelse af data for disse områder i ministeriets datavarehus

Kontor for Applikationsdrift

Kontorchef NN 

Kontorets hovedopgaver
 • Sikre stabil og sikker drift af alle ministeriets it-systemer
 • En række tværgående opgaver i forhold til automatisering, sikkerhed og teknologivalg

Kontor for Infrastruktur og Indkøb

Kontorchef Michael Viskum

Michael Viskum

Kontorets hovedopgaver
 • Sikre professionel infrastruktur til ministeriets it-systemer
 • Varetage STILs indkøbsfunktion, herunder leverandør- og kontraktstyring

Kontor for Økonomi og Ledelsesbetjening

Kontorchef Agnes Egsgaard

 
Kontorets hovedopgaver
 • Varetager løbende minister- og direktionsbetjening
 • Tovholder for tværgående initiativer i styrelsen, eksempelvis politiske initiativer og fællesoffentlige samarbejder
 • Ansvar for styrelsens økonomi og it-porteføljestyring
Sidst opdateret: 2. november 2023